Toetreding gemeente De Wolden tot de Regio Zwolle

4 december 2013
Door Regio Zwolle

Bestaande relatiepatronen

Vanuit de gevoelde verbinding van de inwoners van De Wolden met het zuidelijke gelegen Salland is door De Wolden het verzoek gedaan om toe te treden tot het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Zwolle. Samenwerking, zowel intern als extern is een belangrijk thema in het collegeprogramma van De Wolden.
De bestaande relatiepatronen op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, voorzieningen maar ook de aard van de cultuur en de historische binding heeft de Regio Zwolle doen besluiten om De Wolden op te nemen in haar samenwerkingsverband. Hiermee zijn vrijwel de grenzen van de omvang van de Regio Zwolle bereikt is het oordeel van het Regionaal Kernteam.

Maatschappelijke verbinding

De manier van samenwerken in de Regio Zwolle spreekt De Wolden aan. Ze wil de maatschappelijke verbinding tot uiting brengen in deelname aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden die daarop aansluiten. Dit hangt samen met de discussie rond de landsdelen.

Kracht van maatschappelijk initiatief

“Wij zien nadrukkelijk de kracht van het maatschappelijk initiatief en de waarde van vernieuwend ondernemerschap”, aldus B&W. De dorpsvisies die door de kernen zelf zijn ontwikkeld zijn daarvan een goed voorbeeld, evenals de gebiedscoöperatie die met partners uit onderwijs en bedrijfsleven zijn opgericht. “Vanuit deze invalshoek kunnen we ook een bijdrage leveren aan de Regio Zwolle, niet door het schrijven van beleidsnota’s, wel door bij te dragen aan het laten ontstaan van vitale coalities die werken aan gerichte initiatieven”.

Ervaring in samenwerken

De Wolden werkt al samen met andere overheden. De 35  km. lange rivier de Reest bepaald voor een groot deel de grens tussen Drenthe en Overijssel. En verbindt het Reestdal met het Vechtdal. De Wolden werkt samen om het gebied op de kaart te zetten. Met partijen als: Drentse en Overijsselse gemeenten, ondernemers, Het Vechtdal/Reestdal en het Recreatieschap Drenthe.

Wonen en werken

De Wolden heeft een sterk uitgaande pendel. Een groot deel van de mensen werkt buiten De Wolden. De gemeente kenmerkt zich als woongemeente.

Historische binding

Grote delen van De Wolden gelden al sinds de 17e eeuw als als belangrijk onderdeel van het Stedelijk veld van Zwolle. Uit een historische kaart van Zwolle en het Ommeland is De Wolden terug te vinden als woongebied, productiegebied en leverancier van voedsel en energie.

Economie

De Wolden positioneert zich als ‘kraamkamer van de regio’. De gemeente biedt ruimte aan startend en kleinschalig ondernemerschap. O.a. door het ruime beleid voor vrijkomende agrarische verbouwing. Ook landbouw, recreatie en toerisme is één van de belangrijkste functies. De agrarische sector is krachtig en participeert in de gebiedscoöperatie. Een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Dit initiatief ligt in lijn met het cluster Agro & Food van de Regio Zwolle.

Informatie

Kees Praamstra (secretaris Regio Zwolle) 038 498 2880