Toekomstkansen voor Overijssel

25 mei 2018
Door Regio Zwolle

Hoe zorgt Overijssel ervoor dat het de provincie blijft met een aantrekkelijke leefomgeving en een krachtige economie? Met voldoende werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid, toekomstbestendige steden en een vitaal landelijk gebied? Ook de komende jaren zijn er volop mogelijkheden om dit te realiseren. Om deze kansen voor Overijssel, samen met het Rijk en de regio’s, waar te maken is € 210 miljoen beschikbaar.

Kansen voor Overijssel
We naderen het eind van de huidige coalitieperiode. Dit is een goed moment om vooruit te kijken naar de uitdagingen voor 2019 en de volgende coalitieperiode. Daar wil de provincie Overijssel fors op inzetten. Samen met het Rijk en regionale partners; de regio’s Twente, Zwolle en de Stedendriehoek. Voor de periode 2018-2022 reserveren ze € 210 miljoen om de ‘Kansen voor Overijssel’ te verwezenlijken. Hiermee laten ze het Rijk en regio zien welke ambitie ze hebben om te werken aan een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur.

Als Kennispoort Regio Zwolle leveren we een actieve bijdrage aan de regionale samenwerking door partijen, kennis en opgaven bij elkaar te brengen. Dat doen we ook internationaal met bijvoorbeeld Trade Office.

Speerpunten
Een aantal belangrijke speerpunten op het gebied van innovatie zijn voor de komende periode:
•Energietransitie; reduceren van CO2-uitstoot door verduurzaming van de energievoorziening, van verkeer en vervoer, van de landbouw en van het landgebruik
•Klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving
•Circulaire economie: het zuinig omgaan met grondstoffen en hergebruik; vergroenen én verdienen
•Verduurzaming van het landelijk gebied; versterking

Perspectiefnota
De perspectiefnota (link) geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen, wat die voor Overijssel betekenen en hoe de provincie daarop wil inspelen. Op 20 juni bespreekt Provinciale Staten de nota.

perspectief nota overijssel