Leergang Samenwerken in de Triple Helix van de Regio Zwolle/Talentenregio

24 oktober 2018
Door Marnix Hersbach

Een leergang op maat, voor professionals van gemeenten, provincie, onderwijs en het bedrijfsleven.

Samenwerken loont
Samenwerken is meer dan ooit relevant; in de netwerksamenleving is iedere organisatie aangewezen op slimme partnerschappen. Dat gegeven is ook de basis van de samenwerking in de Regio Zwolle en de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland, of het nu gaat om informele vormen van netwerken, dan wel om gemeenschappelijke organisaties en verbonden partijen. Om iets te bereiken voor de samenleving willen overheden steeds meer samen optrekken, als één overheid, betrokken, betrouwbaar en effectief. Daarbij zoeken zij ook de samenwerking met de maatschappij, met inwoners, wijken en verenigingen. Maar ook steeds meer met maatschappelijke organisaties uit de wereld van ondernemers en van onderwijs en onderzoek. De Triple Helix, kortom, met de drie, of vier O’s van overheid, ondernemers en onderwijs-onderzoek.

De maatschappelijke opgave centraal
Oude en vertrouwde hulpmiddelen gaan nu op de schop. Visie, strategie en structuur; taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: ze maken steeds meer plaats voor verkennen, ontdekken en cocreatie. De vraag is niet: wie gaat waar over en wie doet mee? Maar: wat is de opgave, en wie is van betekenis voor de oplossing? De maatschappelijke opgave staat centraal, en niet de eigen missie. Voorbeelden van die opgaven zijn de energietransitie, de human capital-agenda, de mobiliteit, de regionale economie, het sociale domein en een vitaal platteland.

Samenwerken is complex
We kennen echter ook de lastige kanten van samenwerking. Het is een wereld vol dilemma’s. Tal van spelers, ambtelijk en bestuurlijk, binnen en buiten de eigen organisatie, met een eigen belang, logica, governance, processen, agenda’s, managementopgaven en motieven. We zien ook wel onbegrip, verbazing en beeldvorming over elkaars inzet, betrouwbaarheid en slagkracht. En al die samenwerkingsvormen, met wisselende rollen, taken en structuren, compliceren de samenwerking verder. Mensen klagen over een gebrek aan overzicht en aan grip en ze zijn bezorgd over de democratische legitimatie van al die regionale arrangementen.

Van complicatie naar competentie
Stel dat we in onze regio van de complicaties een sterke competentie weten te maken? Dat we de risico’s weten om te zetten in krachtige succesfactoren? En hoe zou je werk eruit zien wanneer je als professionele netwerker over de kennis en de praktische vaardigheden beschikt voor grip en succes in de Triple Helix?

Samenwerken leidt tot mooie resultaten, voor de mensen die op jouw professionele inzet rekenen: collega’s, leidinggevenden en bestuurders in je organisatie, maar vooral ook je ‘klanten’, de inwoners, ondernemers, onderzoekers, studenten, kortom: je hele werkveld. Dankzij goede samenwerking kunnen we profiteren van Europese, landelijke, provinciale en regionale kansen om voorzieningen en diensten te verbeteren of om complexe vraagstukken op te lossen. Efficiencywinst, risicospreiding, professionalisering en het verminderen van kwetsbaarheid: met goede samenwerking is steeds meer mogelijk. Geslaagde samenwerking verhoogt ook het werkplezier, omdat het ‘gewoon leuk’ is met collega’s en andere partners de horizon te verruimen, nieuwe kansen te verzilveren en om kennis te maken met verschillende visies en nieuwe mogelijkheden.

Een leergang op maat
De vijfdaagse leergang Samenwerken in de Triple Helix van de Regio Zwolle van Talentenregio is ontwikkeld met vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de Regio Zwolle, diverse gemeenten, VNO/NCW en Hogeschool Windesheim. De leergang is bedoeld voor professionele medewerkers van organisaties uit de wereld van overheid, ondernemen en onderwijs en onderzoek; over enige tijd bieden we ook workshops aan voor leidinggevenden en directies, bestuurders en board-leden, en voor ondernemers en volksvertegenwoordigers in de Triple Helix Regio Zwolle/Talentenregio.

Voor wie?

 

 • Medewerkers van provincie, gemeenten, werkgeversorganisaties en onderwijs- en onderzoeksorganisaties die zich willen ontwikkelen tot samenwerkingsprofessional in de Triple Helix.
 • Professionals van deze organisaties die werken aan inhoudelijke thema’s en opgaven waarvoor samenwerking in de Triple Helix noodzakelijk is.

Doelen

 

 • Inzicht in de relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen
 • Vertrouwd met mutual gains approach, joint fact finding, netwerkanalyses, en samenwerkingsprocessen
 • Inzicht in relevante bestuurskundige kennis, governance-thema’s, netwerken, ketensamenwerking, allianties en je persoonlijk leiderschap
 • Het uitwerken van een concrete samenwerkingscasus in de Triple Helix Regio Zwolle
 • Kennis van het functioneren van de andere ‘O’s’ uit de Triple Helix: hoe werken deze partners, hoe is hun interne governance; waar vinden de interventies plaats?
 • Kennis van elkaars samenwerkingswensen èn expertise
 • Versterking van het eigen regionale netwerk
 • Inzicht over je eigen bijdrage, rol en voorkeurstijlen in samenwerken; zelfvertrouwen, ruimte en werkplezier.

Opzet
In de leergang kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar samenwerken. Er is aandacht voor actuele wetenschappelijke inzichten en politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Dit wordt toegespitst op je eigen praktijk: welke kennis, instrumenten en vaardigheden heb je tot je beschikking voor jouw werk?

De rode draad is een casus die je zelf inbrengt en waaraan je stap voor stap werkt, met de hulp van de docenten en andere deelnemers. De leergang eindigt met een bijeenkomst waarin je een plan van aanpak voor je casus gaat ‘pitchen’. We werken met interactieve werkvormen, zodat je de leerstof direct kan betrekken op je eigen situatie.

Trainingen zorgen ervoor dat je meer komt te weten over je eigen krachten, voorkeursstijl en mogelijkheden.

Iedere dag staat in het teken van één van de O’s van de Triple Helix: we zijn te gast bij de betreffende samenwerkingspartner en horen uit de eerste hand welke samenwerkingsthema’s hier leven.

Docenten en gastsprekers
De leergang staat onder leiding van dr. mr. Maarten Hageman, kerndocent samenwerken van de VNG en van de VU Law Academy; voormalig regiosecretaris en faculteitsdirecteur. De docenten zijn toonaangevend in de samenwerking, als onderzoeker of adviseur, binnen en buiten onze regio.

Gastsprekers leveren een regionale bijdrage vanuit de ‘eigen O’: wat zijn hier de dominante thema’s, hoe ziet de governance eruit, welke samenwerkingswensen leven er, welke samenwerkingsexpertise wil men delen en wat verwachten ze van de professionals in deze O?

Programma op hoofdlijnen
Vooraf: elektronische intake met opdracht: beschrijf een actuele samenwerkingscasus in je werk. Geef aan wat je leerdoelen zijn, wat betreft kennis, theorie en vaardigheden.

 

 • Dag 1: de O van ontmoeten (donderdag 29 november 2018): Verkennen: hoe ontwikkelt de maatschappij zich, ‘objectief’, en in het perspectief van de O’s? Hoe speelt samenwerking hierin een rol? Wat zijn de dominante thema’s, kansen, uitdagingen?

 

 • Dag 2: de O van Onderwijs en Onderzoek (donderdag 10 januari 2019): De wereld van onderwijs en onderzoek: thema’s, samenwerkingsexpertise, governance. Keten en netwerksamenwerking in de tussenruimte van bestuurslagen en maatschappelijke organisaties.

 

 • Dag 3: De O van Ondernemen (donderdag 7 februari 2019): De wereld van ondernemen: thema’s, samenwerkingsexpertise, governance. Je persoonlijke rol voorkeurstijlen.

 

 • Dag 4: De O van Overheid (donderdag 14 maart 2019): De wereld van de overheden: thema’s, samenwerkingsexpertise, governance.

 

 • Slotbijeenkomst (donderdagmiddag 28 maart 2019): Feestelijke slotbijeenkomst, met presentaties van ieders Plan van Aanpak voor een onafhankelijke jury, uitreiking certificaten.

Literatuur

 

 • Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven (Studiegroep Openbaar bestuur; april 2016)
 • Programmastart Interbestuurlijk Programma. Samen meer bereiken als één overheid. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke agenda (Februari 2018)
 • Rob de Greef, Maarten Hageman, Goed bestuur en toezicht bij gemeentelijke samenwerking. Een aanzet vanuit de praktijk voor een Code Cooperative Governance (mei 2017)
 • Florian Theissen e.a. Eindrapport Inventarisatie samenwerkingsverbanden decentrale overheden (juni 2017)
 • Werkende samenwerking. Een handreiking voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren om op een andere wijze te kijken, denken en handelen bij vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen (Denktank VNG, juni 2018)
 • Stap over je eigen grens. Rapportage Proeftuin Regio Zwolle (maart 2015)
 • Regio Zwolle stapt over eigen grenzen. De beweging naar meer slagvaardigheid [2018]

Aanmelden en kosten

 

 • De locaties van de trainingsdagen zijn binnen Talentenregio/Regio Zwolle.
 • De groep bestaat minimaal uit 12 deelnemers en maximaal 16.
 • De kosten voor de training bedragen € 1995,–. De kosten zijn voor de 5 trainingsdagen, materiaal, lunch en locatiekosten.

Kun je onverwacht toch niet meedoen aan een training waarvoor je je hebt aangemeld? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Dan kunnen we jouw plek weer beschikbaar stellen aan een andere deelnemer. Trainingen kunnen tot 10 werkdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna worden de kosten die zijn gemaakt in rekening gebracht. Het is natuurlijk wel mogelijk om zelf een vervangende deelnemer te regelen.

Voor meer informative bezoekt u de website van Talentenregio.

Kijk je uit naar een aantal inspirerende dagen met collega’s die zich willen ontwikkelen tot samenwerkingsprofessional in de Triple Helix? Meld je dan aan via info@talentenregio.nl

Voor vragen kan je contact opnemen met Christina Weenk, Programmamanager Talentenregio christina@talentenregio.nl of (0529) 43 89 14