Fase 2 MIRT-Onderzoek A28 gestart: Onderzoek naar kansrijke oplossingen

1 mei 2019
Door Marnix Hersbach

In het zogeheten bestuurlijk overleg MIRT van november 2018 is afgesproken dat Rijk en regio (Overijssel, Drenthe en Gelderland) een MIRT-onderzoek gaan uitvoeren naar de A28 (Amersfoort-Hoogeveen). In overleg tussen het Rijk en de regio is het MIRT-onderzoek opgeknipt in twee fases: probleemanalyse en het onderzoek kansrijke oplossingsrichtingen. De probleemanalyse is op 1 april vastgesteld door de Stuurgroep A28 (directeur IenW en RWS en gedeputeerden van de drie betrokken provincies. Een overzicht van de conclusies van de probleemanalyse kan u onderaan dit bericht downloaden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

De uitvoering van het onderzoek naar de kansrijke oplossingsrichtingen vindt plaats van april tot september. De oplossingsrichtingen zijn ‘gebiedsopgaven in combinatie met vraagbeïnvloeding’, ‘Smart Mobility en veiligheid’ en de aanpak van de infrastructuur. De Stuurgroep A28 streeft ernaar fase 2 in het najaar vast te stellen. De tweede fase levert een compleet beeld van problematiek, opgaven en mogelijke oplossingen op. Op basis daarvan kan in het bestuurlijk overleg MIRT in het najaar het MIRT-onderzoek worden afgerond en besluitvorming plaatsvinden over de vervolgstappen.

 

Toelichting kansrijke oplossingsrichtingen

Gebiedsopgaven in combinatie met vraagbeïnvloeding

In de gebiedsopgaven wordt onderscheid gemaakt in drie regio’s; Noord-Veluwe, Regio Zwolle, en de Kop van Overijssel plus Drenthe. Het uitgangspunt bij de aanpak van de gebiedsopgaven is dat de uiteindelijke maatregelen zowel bijgedragen aan de gebiedsopgaven als aan de doorstroming op de A28. Hierbij kan worden gedacht aan het onderzoeken van P+R-mogelijkheden of ‘seats2meet’-achtige concepten om de A28 te ontlasten. Een ander voorbeeld zijn logistieke initiatieven die zowel de concurrentiepositie versterken als de A28 ontlasten. Zo zijn enkele bedrijven in de regio (onder meer Scania) momenteel aan het experimenteren met het efficiënter beladen van hun vrachtwagens en het werken in tijdsloten.

 

Smart Mobility en verkeersveiligheid

Er wordt in beeld gebracht welke Smart Mobility maatregelen (slim en duurzaam) kansrijk zijn om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast zijn er maatregelen aan de infrastructuur en incidentafhandeling kansrijk om zowel het aantal ongevallen als de impact daarvan te verkleinen. Hierbij kan gedacht worden aan het verlengen van invoegstroken die anders terugslag en gevaarlijke situaties op de A28 creëren, of het plaatsen van (nieuwe) bebording langs de A28, zodat bestuurders op tijd kunnen anticiperen wat de situatie na een bocht is (op- en afritten).

 

Infrastructuur

De enorme lengte van het traject en de stevige inpassingsproblemen (natuurwaarden Veluwe, geluidsoverlast en luchtvervuiling kernen, de IJsselbrug en stedelijke inpassing in Zwolle) vormen een uitdaging voor het vinden van kansrijke infraoplossingen. Rond Zwolle is de A28 bovendien dusdanig verknoopt met het onderliggende wegennet dat iedere goede aanpassing van infrastructuur per definitie een oplossing is waarbij ook de onderliggende wegen worden meegenomen. Het uitgangspunt is dat het aanpassen van infrastructuur op deeltrajecten of nemen van benuttingsmaatregelen voor de gehele corridor een positief effect moeten hebben. In de onderzoeksaanpak wordt allereerst gekeken naar kleinschalige maatregelen waarmee gericht de bestaande filekiemen worden aangepakt. Van deze kleinschalige maatregelen wordt vastgesteld in hoeverre deze probleemoplossend zijn voor de hele A28. Vervolgens wordt naar grotere maatregelen (bijvoorbeeld extra rijstroken) gekeken waarbij deeltrajecten worden aangepakt.

Kijk voor het rapport op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/01/mirt-onderzoek-a28 of klik op Stand van zaken MIRT onderzoek A28.