arrow left Terug

Goed nieuws! Zwolle staat op de nationale agenda

13 januari 2020
| Door Carla Dijkstra

Tijdens het landelijke MIRT- overleg van 21 november hebben  rijk en provincies afspraken gemaakt over thema’s als bereikbaarheid, water en ruimte in de regio Zwolle. Dat is goed nieuws voor Zwolle en de regio!

Met de stad, regio, provincie en de nationale overheid werken we samen aan opgaven als bereikbaarheid,  verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Een van de instrumenten waar we ons mee bezig houden in dit opzicht is de pilot Omgevingsagenda Oost Nederland. Het is de eerste Omgevingsagenda die als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in Nederland gemaakt wordt en is daarom als pilot benoemd. De lessen die deze pilot oplevert worden gebruikt door het Rijk bij het opstellen van Omgevingsagenda’s in andere delen van het land.

De Omgevingsagenda bevat de gezamenlijke integrale gebiedsgerichte opgaven van Rijk én regio in Oost-Nederland op het gebied van de fysieke leefomgeving. De agenda betreft de middellange tot lange termijn.

Tijdens de samenwerking met het Rijk rondom de pilot Omgevingsagenda Oost is  consequent aandacht gevraagd voor de complexe en meervoudige opgaven van de stad Zwolle en de regio Zwolle. De vastgelegde afspraken in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) zijn een succesvolle eerste stap en laten zien dat het Rijk de uitdagingen en kansen in relatie tot de groei van de Regio Zwolle serieus neemt.

Wat staat er in het MIRT-programma?

Concreet gaan we als regio Zwolle samen met het Rijk en provincie volgend jaar aan de slag met:

  • Een gebiedsgericht MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid in wisselwerking met de verstedelijkingsopgave van Zwolle en omgeving. Daarbij wordt voor bereikbaarheid het hele vervoerssysteem rondom Zwolle bekeken, waaronder de A28, en worden voor de geconstateerde knelpunten oplossingen in beeld gebracht.
  • Verder werken Rijk en regio een verstedelijkingsstrategie uit voor de regio Zwolle, waarin meerdere opgaven worden meegenomen; verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie.
  • Ook wordt er volgend jaar een onderzoek gedaan naar de Spoorzone Zwolle en Stationsomgeving Nijmegen. Betrokken zijn Rijk, provincies Overijssel en Gelderland, gemeenten Nijmegen en Zwolle, en NS en ProRail. Het onderzoek spitst zich toe op het vaststellen van de gewenste toekomstbestendige ingrepen in deze stationsomgevingen en welke rol deze partijen daar in hebben qua uitvoering en financiering.

Dit zijn belangrijke stappen. Waarom? Een brede verkenning of onderzoek is één van de MIRT-spelregels om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het Rijk op langere termijn.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar het MIRT? Meer hierover lees je op de website van de Rijksoverheid.