arrow left Terug

Voorstel minister aan Tweede Kamer: Regio Zwolle wordt voorlopig NOVI-gebied

8 juli 2020
| Door Regio Zwolle

Landsdeel Oost – waaronder Regio Zwolle – komt als eerste met integrale gebiedsgerichte aanpak

Om de gebiedsgerichte aanpak van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit te werken, is de omgevingsagenda ontwikkeld. Landsdeel Oost, waartoe Regio Zwolle behoort, is begin 2018 gestart als pilot en heeft daarom nu als eerste landsdeel haar omgevingsagenda gereed. Met omgevingsagenda’s wordt een belangrijke stap gezet richting de nieuwe manier van interbestuurlijke samenwerking over de inrichting van Nederland. Naast omgevingsagenda’s wordt binnen de NOVI gewerkt met NOVI-gebieden; er zijn momenteel acht regio’s als voorlopig NOVI-gebied aan de Tweede Kamer voorgesteld. Een van de regio’s is Regio Zwolle.

Pilot omgevingsagenda Landsdeel Oost

In de omgevingsagenda landsdeel Oost zijn gezamenlijke gebiedsopgaven van Rijk en regio’s in Oost-Nederland – waaronder Regio Zwolle opgenomen. De opgaven worden als één overheid gezamenlijk opgepakt. Dit in het belang van inwoners en ondernemers. Voorbeelden van opgaven zijn bereikbaarheid, klimaat en woningen. De omgevingsagenda landsdeel Oost is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen provincies Gelderland en Overijssel, vijf waterschappen (Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Rivierenland, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta), regio’s en gemeenten in dit landsdeel en het Rijk. De omgevingsagenda wordt op basis van nieuwe inzichten en beleidsontwikkelingen regelmatig aangescherpt.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat weten dat met de vaststelling van de omgevingsagenda Oost een belangrijke stap is gezet naar het integraal en gebiedsgericht oplossen van het ruimtetekort in Nederland: “Alleen als Rijk, regio’s en samenleving de handen ineen slaan, kunnen we zorgen voor een economisch sterk en leefbaar Nederland op de lange termijn.”

NOVI-gebied

In een NOVI-gebied komen verschillende grote en voor Nederland zeer belangrijke transities samen. Voorzitter tafel Leefomgeving van Regio Zwolle, Roger de Groot:

“Voor Regio Zwolle is dat klimaatbestendig groeien. Regio Zwolle is een demodelta: wat hier werkt, werkt ook in andere delen van Nederland. We hebben hier de experimenteerruimte en die opgedane ervaring delen we graag met andere regio’s”

Naast Regio Zwolle zijn er zeven andere voorlopige NOVI-gebieden: de Rotterdamse en Amsterdamse havens, De Peel, het Groene Hart, Groningen, Zuid-Limburg en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Voor deze acht gebieden worden plannen van aanpak opgesteld. Op basis van deze plannen neemt het kabinet, zo mogelijk dit najaar, een definitief besluit over de status van de ‘NOVI-gebieden’.

De verhouding tussen NOVI, Omgevingswet en omgevingsagenda’s

De omgevingsvisies van het Rijk (NOVI), provincies (POVI), gemeentes (GOVI) en waterschappen (wateragenda) worden door omgevingsagenda’s met elkaar in verbinding gebracht. De omgevingsagenda’s zijn daarom een instrument van de NOVI.

Meer weten
Informatie over de omgevingsagenda Oost en de Omgevingsagenda is te vinden op https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/actueel/default.aspx. Wie vragen heeft, kan terecht bij Karen van Herwijnen, communicatieadviseur NOVI, 06-50174114.