arrow left Terug

Regio Deal Regio Zwolle van start

13 juli 2020
| Door Regio Zwolle

Miljoenenimpuls voor brede welvaart Regio Zwolle

Het moment is daar: Rijk en Regio Zwolle hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. Maandag 13 juli heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Regio Zwolle aan de Tweede Kamer aangeboden. Regio Zwolle gaat aan de slag met het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio. Een Regio Deal waarvoor het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar stelt en Regio Zwolle minimaal eenzelfde bedrag investeert om bij te dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio.

Peter Snijders (links) en Bert Boerman
bij de ondertekening van de Regio Deal Regio Zwolle
FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2020

 

“De Regio Deal Regio Zwolle is rond! Dat is een ongelooflijke mooie mijlpaal in ons nog jonge bestaan als regio. De Regio Deal versterkt de economie, innovatie, werkgelegenheid en leefbaarheid van onze regio. Een investering in de samenleving vanuit een langjarige samenwerking tussen Rijk en onze regio. De komende jaren gaan duizenden ondernemers en 780.000 inwoners daar heel direct en zichtbaar de effecten van merken”

Regiovoorzitter Peter Snijders

In de komende drie jaar investeren Rijk en Regio Zwolle gezamenlijk in meerdere programma’s en projecten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart: economische groei en persoonlijk welbevinden. Nu de handtekeningen zijn gezet, starten in het najaar de eerste projecten.

“De hele regio plukt hier de vruchten van; we kunnen met de Regio Deal knelpunten binnen onze regio sneller oppakken en kansen verzilveren. We zijn blij met het afgesproken langjarig commitment en het partnerschap van het Rijk. Hiermee tillen we de samenwerking in de Regio Zwolle naar een nieuw niveau”

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel

Totaalimpuls voor de toekomst van Regio Zwolle

Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop. Regio Zwolle legt ook €22,5 miljoen in. Dat geeft een solide basis voor de Regio Deal en dit bedrag wordt de komende jaren naar verwachting nog vermeerderd met investeringen door en bijdragen van gemeenten, provincies, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Hoewel de toezegging van het kabinet om tot een Regio Deal te komen, al voor de coronacrisis is gedaan, is de uitvoering van de Regio Deal nu nog belangrijker gezien de impact van de coronacrisis op iedereen.

“Met de Regio Deal investeren we onder meer in een wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het mkb en versterking van de recreatieve sector in balans met de omgeving om straks sterker uit de crisis te komen. We maken onze samenleving en de manier waarop we ons geld verdienen klaar voor de toekomst. Verder zet de Regio Deal Regio Zwolle in op het opvangen van klimaateffecten en het versterken van de samenwerking in de regio. Kortom: een krachtige totaalimpuls voor de toekomst van deze regio”

Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle

Bundeling van krachten

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de 22 gemeenten in Regio Zwolle, 4 provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is deze deal tot stand gekomen. “Opnieuw laat Regio Zwolle zich van haar sterkste kant zien. Deze Regio Deal betekent een erkenning van het Rijk voor de opgaven in Regio Zwolle, én voor onze regionale aanpak. Ik ben trots op het gezamenlijk bereikte resultaat dat in korte tijd tot stand is gekomen. Nu gaat het om de uitvoering. En die pakken we, zoals deze regio typeert, samen voortvarend op” , aldus Peter Snijders.

“Ik ben trots op het gezamenlijke bereikte resultaat. En nu op naar de uitvoering! Die  pakken we ook samen voortvarend op”

Peter Snijders

 

Peter Snijders (links) en Bert Boerman bij de ondertekening
van de Regio Deal Regio Zwolle
FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2020

Videoboodschap

Om hun trots en vertrouwen op én in de Regio Deal niet onder stoelen en banken te steken, hebben de leden van de Stuurgroep Regio Deal Regio Zwolle een videoboodschap ingesproken waarin ze de betekenis van de Regio Deal onderstrepen:

 

Wie meer wil weten over de Regio Deal kijkt op deze site: www.regiozwolle.info/regiodeal