arrow left Terug

Sluitende begroting Regio Zwolle biedt ruimte aan ambities

16 december 2020
| Door Regio Zwolle

De licht bestuurlijke netwerksamenwerking Regio Zwolle presenteert een sluitende begroting voor het regiobudget 2021 van 2.600.000 euro. Het regiobudget van de 22 regiogemeenten en 4 provincies geeft de regio de ruimte om te werken aan de ambitie om in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te zijn. Jan Nathan Rozendaal, portefeuillehouder Financiën Regio Zwolle en burgemeester van Elburg licht toe: “Met het realiseren van deze ambitie sluiten we aan bij de landelijke economische hoofdstructuur van Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Om dit doel te bereiken, werken we sinds 2018 samen aan vijf regionale opgaven Economie, Human Capital Agenda, Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie. Dit doen we op een succesvolle manier met overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.”

Naast de regionale opgaven gaat Regio Zwolle in 2021 volop aan de slag met de uitvoering van de projecten uit de Regio Deal Regio Zwolle. De Regio Deal – met een investeringsbedrag van ruim 80 miljoen euro inclusief een Rijksbijdrage van 22,5 miljoen – biedt de regio een unieke economische en maatschappelijke impuls. Rozendaal: “Regio Zwolle wil groeien in balans en alle 18 projecten uit de Regio Deal dragen stuk voor stuk integraal bij aan Regio Zwolle als een sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Een uitstekend fundament om de vierde economische topregio te worden.”

Regionaal samenwerken wint aan kracht en belang en dat verwacht Rozendaal in 2021 in de nieuwe kabinetsplannen terug te zien. “Regio Zwolle wordt gezien en erkend door het Rijk. Daarom investeren we het komende jaar in het opstellen van een strategisch investerings- en ontwikkelprogramma. We anticiperen hiermee op mogelijkheden als het Nationaal Groeifonds, het EU-programma, en wellicht een landelijke opvolger voor de Regio Deals.” Vanwege de coronacrisis investeert Regio Zwolle in 2021 meer in (digitale) communicatie dan voorgaande jaren. Dit met het doel dat iedereen – zoals raadsleden, statenleden, ondernemers en inwoners – voldoende grip blijft ervaren op de ontwikkelingen binnen de samenwerking.

Regionale opgaven
Wat de opgave Economie betreft, komt er in 2021 extra aandacht voor digitalisering, leiderschap en startups in bij ondernemers in de regio. Met onder andere Kennispoort en Digitale Werkplaatsen voor het mkb (MoveDigi) dragen we bij aan goede dienstverlening voor ondernemers. De Human Capital Agenda zet zich verder in op de beschikbaarheid en wendbaarheid van (potentiële) werkenden en een inclusieve arbeidsmarkt. Daarvoor werken betrokkenen in 2021 per sector een aanpak uit en krijgt het Ontwikkelfonds voor bij- en omscholing van inwoners een vervolg. Vanuit de Bereikbaarheidsambitie werkt de regio in 2021 aan concrete projecten per subregio die bijdragen aan het bereikbaar houden van Regio Zwolle. Een belangrijk vraagstuk gezien de strategische ligging van de regio. Vanuit de opgave Leefomgeving wil Regio Zwolle blijvend een aantrekkelijke leefomgeving bieden voor wonen, werken en recreëren. De regio werkt in 2021 verder aan een regionale woonagenda en de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Ook gaan we aan de slag met de verstedelijkingsstrategie en zetten we in op het verkrijgen van de definitieve status als NOVI-gebied: een speciale positie als regio in de Nationale Omgevingsvisie. De focus vanuit de opgave Energie ligt op het inspelen op grensoverschrijdende kansen en bedreigingen. Op deze manier kan de regio een bijdrage leveren aan de energietransitie, aanvullend op de Regionale Energie Strategieën en in verbinding, met de andere regionale opgaven.

De begroting 2021, het financieel overzicht en een samenvattingsoverzicht met wat Regio Zwolle in 2021 gaat doen, vindt u hier.