arrow left Terug

Succesvol webinar over de toekomst van wonen en werken in Regio Zwolle

23 februari 2021
| Door Regio Zwolle

In samenwerking tussen Rijk en Regio wordt een Verstedelijkingsstrategie in combinatie met een gebiedsgericht MIRT Onderzoek bereikbaarheid uitgevoerd voor Regio Zwolle. De onderzoeken zijn gericht hoe groei van wonen en werken binnen de regio op lange termijn plaats kan vinden.

Op vrijdag 5 februari is het eerste webinar georganiseerd om colleges, raads- en statenleden en waterschappen uit Regio Zwolle te informeren, over het waarom van deze onderzoeken en om de resultaten te delen van de analysefase. Ook werd een doorkijk gegeven naar de volgende fase, waarin via zogenoemde ontwikkelperspectieven de mogelijkheden worden verkend. Ruim zeventig mensen waren bij deze digitale bijeenkomst aanwezig. Ambtenaren werden een dag eerder al geïnformeerd.

Samen investeren en realiseren

Martijn Dadema, burgemeester van Raalte en voorzitter van de stuurgroep, ging in op de aanleiding en het belang van de Verstedelijkingsstrategie. Hij lichtte daarbij toe dat het Rijk een Nationale Omgevingsvisie heeft neergelegd en dat één van de instrumenten hierin is om in een aantal regio’s een Verstedelijkingsstrategie te vormen. Regio Zwolle is één van deze regio’s. “Samen met de gemeenten, provincies en waterschappen en het Rijk, hebben we de opgave om een Verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen voor onze regio. Dit betekent dat we samen investeren in de ontwikkeling van deze strategie, maar ook in het realiseren hiervan”, aldus Martijn Dadema.

Martijn Dadema
Martijn Dadema

De toekomst van wonen en werken

Wat gaan we doen in de Verstedelijkingsstrategie? We gaan samen aan de slag om in de periode tot 2040 richting te geven aan wonen en werken in Regio Zwolle. Dit doen we integraal, in samenhang met andere opgaven zoals bereikbaarheid, klimaatadaptatie, de energietransitie en natuur en landschap. Tegelijkertijd willen we met elkaar ook de kwaliteiten van onze regio behouden en versterken. Om daarna samen met het Rijk het gesprek te voeren wat deze regio nodig heeft. We betrekken hierbij ook de bereikbaarheid van de A28 en (nieuwe) vormen van mobiliteit.

Stap voorwaarts

Verder vertelde Dadema over de status van de Verstedelijkingsstrategie en de gezamenlijke betrokkenheid. Hij benadrukte dat we samen werken aan een gedeeld toekomstbeeld van Regio Zwolle. Het doel is om een gezamenlijk gedragen strategie te hebben die als nieuw vertrekpunt dient voor gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen. Er verandert niets aan de bevoegdheden van de gemeenten, provincies en waterschappen.

Proces en eerste resultaten

De eerste fase, de analysefase, heeft geresulteerd in een aantal doelstellingen en uitgangspunten voor het verkennen van de mogelijkheden voor de groei van wonen en werken in de regio. Marion Garritsen, procesmanager voor de Verstedelijkingsstrategie en gebiedsgericht MIRT Onderzoek en Wieger Savenije, projectleider van Studio Bereikbaar, gaven een toelichting op de resultaten van het onderzoek uit de analysefase en een doorkijk naar de volgende fase. Aan de hand van verschillende ontwikkelperspectieven worden in de volgende fase de effecten onderzocht. U vindt hier de presentatie en de eindrapportage van de analysefase.

Gezamenlijk informeren en betrekken

In het webinar werd gesproken over hoe raden en Staten betrokken worden bij de volgende fases. Marion Garritsen gaf aan: “De volgende fase bestaat uit drie deelfases. Aan het eind van iedere deelfase organiseren we een interactief webinar. De inbreng van deze webinars nemen we mee naar de stuurgroep waar na iedere fase de besluitvorming plaatsvindt.” De portefeuillehouders Ruimte/Wonen van de regiogemeenten en de Staten worden betrokken via een portefeuillehoudersoverleg.

Interactieve afsluiting

De webinars werden interactief afgesloten met de gelegenheid voor het stellen van vragen die werden beantwoord door de aanwezigen. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd wat zij de stuurgroep mee wilden geven voor de volgende fase. Draagvlak, samenhang en afstemming werden hierbij vooral genoemd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de onderzoeken? U kunt hier het Webinar terugkijken.
Onderaan dit bericht vindt u ook de presentatie van het webinar en de eindrapportage van fase 1: de analysefase.