arrow left Terug

In gesprek over de ontwikkelingen in Regio Zwolle

27 mei 2021
| Door Regio Zwolle

De regio is volop in ontwikkeling. Hoe spelen we daar op in en hoe dragen we daar mogelijk aan bij? Wat betekent dit voor de betrokken gemeenten? Hoe zorgen we ervoor dat ondernemers en andere maatschappelijke partners enthousiast aanhaken? Dit zijn vragen die Regio Zwolle Bureau regelmatig ontvangt. Kees Praamstra, secretaris-directeur: “Daarom hebben we voor alle regiogemeenten en de vier provincies online bijpraatsessies gehouden waarin we over deze onderwerpen in gesprek zijn gegaan.”

De bijpraatsessies, ook wel webinars genoemd, waren zowel voor de ambtelijke als de bestuurlijke organisaties. “Tot nu toe hebben we in drie sessies ruim honderd bestuurders en ambtenaren bereikt. Deze webinars zijn een van onze vele middelen hoe we onze partners betrekken bij alle ontwikkelingen binnen de regio. Het sloot goed aan bij de behoefte van mensen die een sleutelpositie hebben in de samenwerking. Op deze manier kunnen zij de achterban nog efficiënter bijpraten."

De lichtbestuurlijke netwerksamenwerking Regio Zwolle kent een sterke economische uitgangspositie en een goed ontwikkelde samenwerkingscultuur. Hierin weten 22 gemeenten en 4 provincies, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke partners elkaar te vinden. De gedeelde waarden ‘gunnen, groeien en grensontkennend werken’ zijn hiervoor de basis. Het vertrekpunt van Regio Zwolle is de ambitie om in 2030 de vierde economische topregio te zijn. Hiermee completeert de regio de nationale economische hoofdstructuur met metropoolregio Amsterdam, metropoolregio Rotterdam/Den Haag en Brainport Eindhoven. Deze ambitie stond centraal in het webinar. “We bespraken via welke route we deze ambitie samen met onze partners willen realiseren”, vervolgt Praamstra.

Het globale programma van de webinars bestaat uit uiteenlopende onderwerpen die een duidelijk verband met elkaar hebben. Regio Zwolle richt zich op vijf regionale opgaven: economie, human capital, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. De programmamanagers van deze regionale opgaven lichtten de ontwikkelingen toe en er was ruimte voor vragen. Vaste bespreekpunten waren de Investerings- en ontwikkelagenda van Regio Zwolle, regio-overstijgende onderwerpen als Regio Deal Zwolle, Regio Zwolle als NOVI-gebied en de Verstedelijkingsstrategie. Tot slot werd aandacht besteed aan de positionering van Regio Zwolle. Dit beslaat de interne branding, marketing en public affairs.

De webinars zijn opgenomen. Wie belangstelling heeft, kan deze opvragen bij regiozwolle@zwolle.nl.