arrow left Terug

Speciale status voor Regio Zwolle in de Nationale omgevingsvisie

7 juni 2021
| Door Regio Zwolle

Regio Zwolle gaat voor nog meer slimme klimaatbestendige oplossingen

Regio Zwolle heeft een bijzondere status in de Nationale omgevingsvisie (NOVI). Minister Kajsa Ollongren heeft de status van zogeheten NOVI-gebied aan de regio toegekend. In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Met de erkenning van NOVI-gebied gaat Regio Zwolle – na de Regio Deal voor de periode van 2020 tot 2023 – opnieuw een langdurige samenwerking aan met het Rijk met accenten op het verder ontwikkelen van Regio Zwolle tot een klimaat robuuste en economisch vitale regio met een blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

“Regio Zwolle als NOVI-gebied is een kans voor alle 22 regiogemeenten, de 4 provincies, de betrokken waterschappen en de landelijke overheid om in de komende jaren nog meer rekening te houden met het toekomstige klimaat in alles wat in de regio gebeurt. Het water en de verandering van het klimaat zijn al belangrijk in de regio, maar gaan de komende jaren op vernieuwende manieren nog meer terugkomen in ideeën en plannen. Zo houden we zoveel mogelijk rekening met het klimaat en het ‘nieuwe normaal’. En dat draagt bij aan het goede leven in onze regio”, aldus Roger de Groot, voorzitter van de opgave Leefomgeving.

Regio Zwolle bouwt aan de delta van de toekomst en als NOVI-gebied is zij steeds meer een voorbeeld voor de rest van Nederland. Een regio waarin steden, het platteland en het water met elkaar verbonden zijn en niet zonder elkaar kunnen. In Regio Zwolle komen kostbaar land met veel functies en de gevolgen van klimaatverandering samen. De economische waarde van het land en de kwaliteit van leven zijn hoog, juist door de nabijheid van water. Delen van Regio Zwolle hebben te maken met teveel water en andere delen met juist te weinig. Door klimaatverandering loopt het watersysteem in Regio Zwolle rond 2050 tegen haar grenzen aan. De toenemende ruimtevraag voor wonen, mobiliteit en de energietransitie vraagt nu om keuzes voor de inrichting van het landschap van de toekomst. Als NOVI-gebied kan de regio deze ontwikkelingen nog adequater oppakken.

Klimaatadaptief landschap
Ed Anker, wethouder van de gemeente Zwolle, met klimaat en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, en verantwoordelijk voor de ontwikkelingen vanuit de zogenoemde Omgevingsagenda Oost, vult aan: “Het rekening houden met klimaatverandering is ons fundament onder vele initiatieven in de regio. En dat past ook echt bij deze regio. De eerste bewoners waren en bezig met het water en nieuwe generaties nog steeds. We laten in Regio Zwolle zien hoe we op een innovatieve en natuurlijke wijze in onze delta het nieuwe klimaatadaptieve landschap van Nederland vormgeven. Van klein tot groot, van achtertuin tot IJsseldelta. Ik kijk uit naar deze mooie ontwikkelingen.”

Ook Hans Wijnen, lid Dagelijks Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta is verheugd over de kansen voor Regio Zwolle als NOVI-gebied: “Sinds mensenheugenis is water een bepalende factor als het gaat om wonen, werken en leven in deze omgeving. Waar het water invloed heeft op ons leven, heeft de ontwikkeling van de regio invloed op het water. De komende jaren zorgt klimaatverandering voor een grotere druk op het watersysteem. En lopen we tegen de grenzen van het huidige watersysteem aan. Dat water en klimaat steeds meer de basis zijn van toekomstplannen juich ik toe.”

Voorbeeld voor Nederland
De landelijke overheid wil dat de innovatieve oplossingen die in de regio bedacht worden als voorbeeld en inspiratie dienen voor de rest van Nederland. Ed Anker licht twee voorbeelden toe: “Neem de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Zwolle. De fietsenstalling biedt ruimte voor bijna 6000 fietsen én hevige regenbuien. Samen met het plein vormt de stalling een superspons voor een van de belangrijkste spoorknooppunten van Nederland. En een voorbeeld in het landelijk gelegen gebied is het buurtschap Muggenbeet in de Wieden-Weerribben. De Muggenbeet is kwetsbaar door bijvoorbeeld bodemdaling door bemaling van veen, het verloren gaan van de rietcultuur en toename van toerisme. Door in samenspraak met de bewoners en ondernemers – waarbij instanties als een overheid samenwerken –  kansen te verkennen voor herstel van de sponswerking van het veen en duurzaam toerisme  werken we aan de toekomst van dit prachtige gebied.”

Klimaatbestendig groeien
“Door als NOVI-gebied samen met andere overheden, organisaties en bewoners naar de toekomst en doorontwikkeling van de regio te kijken, ontstaat er ruimte voor nieuwe oplossingen. De samenwerking tussen de landelijke overheid en regio is daarin belangrijk. Het Rijk maakt immers landelijke keuzes als het gaat om waterbeheer en de regionale keuzes – over bijvoorbeeld woningbouw – bepalen de toekomstige ruimte voor het watersysteem. De komende tijd gaat Regio Zwolle aan de slag met de doorontwikkeling van wat er al is op het gebied van slimme klimaat- en wateroplossingen. Uiteraard worden partners, maatschappelijke organisaties en inwoners hierbij betrokken”, aldus een trotse gedeputeerde Bert Boerman namens de provincies.

NOVI-gebied
Het Rijk neemt met de NOVI verantwoordelijkheid over generaties heen. Om hier werk van te maken, zijn acht NOVI-gebieden benoemd, waarvan Regio Zwolle er een is, omdat hier verschillende complexe klimaat- en watervragen spelen. Vanuit de landelijke overheid is er in deze gebieden extra aandacht voor een aantal omvangrijke transities die essentieel zijn voor de inrichting van Nederland. Wie meer wil weten over de NOVI kijkt op www.denationaleomgevingsvisie.nl. Meer informatie over de regionale samenwerking staat specifiek op onze pagina over de klimaatbestendige groeiregio  Delta van de Toekomst.

Maandag 7 juni heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd per Kamerbrief over deze definitieve toewijzing.