arrow left Terug

Nieuws uit de Regiegroep Regio Zwolle

13 juli 2021
| Door Regio Zwolle

De Regiegroep Regio Zwolle bewaakt als het centrale orgaan de grote lijnen van de regionale samenwerking. Haar rol is het monitoren van de ontwikkelingen van de samenwerking, zowel inhoudelijk als financieel. In de Regiegroep zitten bestuurders vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven, gemeenten en provincies. Regelmatig hebben zij overleg hierover.

Wat heeft de Regiegroep besproken op woensdag 30 juni?

1. Halfjaarrapportage
De Regiegroep heeft kennisgenomen van de financiële halfjaarrapportage 2021. De rapportage geeft beknopt voortgangsinformatie over de plannen uit de begroting van het regiobudget. Wie belangstelling heeft voor deze rapportage kan deze opvragen via regiozwolle@zwolle.nl.

2. Evaluatierapport
Daarnaast heeft de Regiegroep het evaluatierapport van BMC ‘Doorbouwen aan een sterke Regio Zwolle’ voor kennisneming aangenomen. De kabinetsnota ‘Maak Verschil’ zette in 2016 een beweging in gang voor vernieuwing van de regionale samenwerking. Regio Zwolle deed als proeftuin hieraan mee met als doel de slagvaardigheid van haar samenwerking te vergroten en de kracht van haar netwerk te behouden. Dit leidde in 2018 tot de nota ‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’ waarop we onze huidige samenwerking hebben gebouwd.

In 2020 hebben we een extern adviesbureau gevraagd om een tussenevaluatie. Om twee redenen:

  • in de genoemde nota was vastgelegd dat we na een relatief korte tijd een evaluatie zouden doen, mede om de energie op de vernieuwing te houden;
  • de regio was – met name door de met het Rijk gesloten Regio Deal – in een stroomversnelling gekomen. Dit versterkte de behoefte om te onderzoeken welke verbeteringen nodig zijn.

Het resultaat is een adviesrapport met 22 aanbevelingen. In hoofdlijn luidt de conclusie dat Regio Zwolle een unieke en goed functionerende samenwerking kent, waarmee goede resultaten worden bereikt en dat deze op punten helderder, scherper en slagvaardiger kan. De Regiegroep beschouwt het adviesrapport als start van een proces van versterking van de regio en de regionale samenwerking.

De komende anderhalf jaar werken we samen met onze partners de aanbevelingen uit op drie hoofdthema’s: het maken van keuzes, het verhelderen van rollen en het versterken van uitvoeringskracht.

3. Investerings- en ontwikkelagenda Regio Zwolle
Een derde onderwerp op de agenda was het investerings- en ontwikkelprogramma Regio Zwolle voor de periode van 2022-2030. Aan dit programma werken 22 gemeenten, 4 provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers in Regio Zwolle. Een investeringsprogramma is hard nodig om de ambitie van Regio Zwolle te verwezenlijken. Zonder een gestructureerd en samenhangend investeringsprogramma gaan gemeenten en andere partijen ieder zijn eigen weg en zullen kansen voor een deel onbenut blijven. De verkenningsfase is nu afgerond.

Met het investerings- en ontwikkelprogramma hebben we de volgende doelen:

  • het realiseren van een impuls voor de brede welvaart van de regio;
  • het aanpakken van regionale en regio-overstijgende opgaven;
  • het uitnodigen van partners – het Rijk, Europa, financiële instellingen en andere investeerders – om samen met Regio Zwolle dit programma tot uitvoering te brengen, mee te investeren én mee te profiteren.

De Regiegroep heeft de opbrengsten van de verkenningsfase besproken en ze heeft  afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gaat om drie icoonprogramma’s:

  • Groeistrategie Regio Zwolle gericht op innovatie ecosysteem, investeren in mensen, mobiliteit en vestigingsklimaat (voorheen Spoorzone)
  • Port of Zwolle – logistieke knooppunt Regio Zwolle
  • Regio Zwolle – Woon- en leefomgeving van de Toekomst

Voor de vervolgfase heeft de Regiegroep besloten tot een fasering in de verdere uitwerking van de programma’s. De eerste twee genoemde icoonprogramma’s krijgen prioriteit tot de zomer van 2022. Het derde programma “Regio Zwolle – Woon- en leefomgeving van de Toekomst” wordt na de zomer van 2022 opgepakt. Dit hangt ook samen met de uitkomsten van het onderzoek naar de Verstedelijkingsstrategie en het werkplan Regio Zwolle als NOVI-gebied (speciale status in de Nationale Omgevingsvisie).

De communicatie over het investerings- en ontwikkelprogramma met belanghebbenden zoals bestuurders, Raden en Staten wordt na het zomerreces opgepakt. Op een later moment zal, met inachtneming van het budgetrecht, het gesprek met raden en staten worden gestart over de financiering van projecten uit het investerings- en ontwikkelprogramma en de toewijzing van middelen.