arrow left Terug

Coalitieakkoord Rutte IV biedt perspectief voor Regio Zwolle

16 december 2021
| Door Regio Zwolle

Veel thema’s die belangrijk zijn voor Regio Zwolle komen terug in het op 15 december gepresenteerde regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat concludeert regiovoorzitter Peter Snijders in een eerste reactie. Het nieuwe kabinet investeert stevig in de aanpak van de klimaattransitie, woningbouw, stikstof, bereikbaarheid en de arbeidsmarkt. Ook trekt zij nog eens 900 miljoen euro uit voor de zogenoemde Regio Deals. “Samen met het kabinet pakken wij graag de handschoen op om de ambities uit het regeerakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst uit te werken. Wij zijn er klaar voor en leveren graag een bijdrage aan het slim benutten van Nederland,” aldus Snijders.

De kracht van de regio
Regio Zwolle is blij met de aandacht (en het geld) voor de versterking van de brede welvaart in de regio. Vier jaar geleden ging er al 900 miljoen euro naar verschillende Regio Deals. Van dat bedrag kwam 22,5 miljoen euro naar Regio Zwolle en daarvan worden veel projecten gefinancierd. De Regio Deal heeft de regionale samenwerking sterk gestimuleerd en daarom heeft Regio Zwolle bij de formerende partijen gepleit voor continuering van de Regio Deals. Snijders: “Wij zijn blij om dit in het regeerakkoord terug te zien en staan klaar met concrete plannen. Wij hopen hierover snel het gesprek met de nieuwe bewindspersonen te kunnen voeren”.

Klimaat en energie
Als klimaatbestendige groeiregio juicht Regio Zwolle de forse investeringen in klimaat toe. Een bedrag van 35 miljard euro wordt door het kabinet vrijgemaakt voor een klimaat- en transitiefonds om de benodigde energietransitie uit te voeren en de energieinfrastructuur te moderniseren. Ook investeert het kabinet extra in het Deltafonds om investeringen in veilige dammen en dijken mogelijk te maken. Snijders: “Dit biedt voor Regio Zwolle kansen. Hier bouwen wij aan het nieuwe klimaatadaptieve landschap van Nederland. Regio Zwolle is met twee grote ontwikkellocaties – de Spoorzone Zwolle en Port of Zwolle – een volwaardige partner voor het kabinet om vraagstukken op het gebied van circulariteit, energie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit aan te pakken”. Verder kijkt het kabinet naar mogelijkheden van waterstof. Dat is goed nieuws voor Regio Zwolle. “Wij zijn pioniers als het aankomt op het verduurzamen van de binnenvaartsector. Zo zijn wij bezig met een project om zelf groene waterstof te produceren in de Port of Zwolle havens om er mee te kunnen varen”, aldus Snijders.

Stikstof
Stikstof is al te lang een probleem voor de woningbouw, de infrastructuur en zeker de agrarische sector. De regio ziet dat het kabinet streeft naar een evenwichtige oplossing en maatwerk door middel van een gebiedsgericht landbouwbeleid waarvoor een Nationaal Programma Landelijk Gebied komt waarin tot 2035 25 miljard euro beschikbaar is.

Impuls voor woningbouw
In haar aanbod aan het nieuwe kabinet deed Regio Zwolle de handreiking om de nationale woningbouwopgave te helpen oplossen. Regio Zwolle wil én kan een deel van de woningen bouwen die de komende jaren keihard nodig zijn. Zeker als die woningen goed bereikbaar zijn. Het nieuwe kabinet wil de woningbouw versnellen tot 100.000 woningen per jaar en komt met een Nationale Woon- en Bouwagenda waarin niet alleen afspraken over nieuwbouwaantallen komen te staan, maar die gemeenten ook moet helpen aan voldoende capaciteit om de steeds complexere vergunningsverlening van nieuwbouw op te pakken. “We hebben hier bij herhaling op aangedrongen. Het is positief dat het kabinet hier nu op doorpakt”, zegt Snijders.

Tevreden is hij ook met het feit dat het kabinet nieuwe woningen wil bouwen bij spoorzones en bij bestaande infrastructuur en knooppunten. Een voornemen dat helemaal aansluit op de regionale verstedelijkingsambities. Daarnaast komt er de komende tien jaar 7,5 miljard euro vrij voor een goede ontsluiting van woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden, waarvan de Spoorzone Zwolle er een is.

Een ander punt is het volledig afschaffen van de verhuurdersheffing, waardoor woningbouwcorporaties meer financiële armslag krijgen. Geld dat kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld verduurzaming van bestaande woningen. Volgens Snijders is dat goed nieuws.

Bereikbaarheid
Regio Zwolle juicht het toe dat het kabinet structureel 1,25 miljard euro uittrekt om achterstanden in beheer en onderhoud in te lopen en extra wil investeren in uitbreiding van infrastructuur voor OV, fiets, auto en water tussen stad en regio. “In de bereidheid van het kabinet om te investeren in grensoverschrijdende verbindingen zien wij een ondersteuning van onze ambitie voor een doorgaande treinverbinding van Zwolle over Twente naar het Duitse Münster. We verwachten dat het kabinet ons bij de realisering van deze ambitie steunt.”

De aangekondigde plannen om mobiliteitshubs te ontwikkelen waar reizigers makkelijker kunnen overstappen naar (deel)auto, (deel)fiets of trein zijn gunstig voor Regio Zwolle. Plannen voor zulke hubs bestaan bijvoorbeeld rond het station in Zwolle, Nunspeet, Hattem en Raalte.

Leven lang ontwikkelen gebeurt in de regio
In de regio werken wij al jaren succesvol met een Human Capital Agenda waarbij partners inzetten op een wendbare, weerbare en inclusieve arbeidsmarkt. “Wij zien ons daarin ondersteund door de plannen van het nieuwe kabinet om meer mensen (van werk) naar werk te begeleiden en arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen te stimuleren die aansluiten bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat er meer ruimte komt voor iedere inwoner om zich een leven lang te ontwikkelen juichen wij toe. Het stimuleren van sterker middelbaar en hoger beroepsonderwijs biedt bovendien kansen voor onze unieke regionale onderwijsinfrastructuur met voldoende geschikte leraren. De vele mbo- en hbo-instellingen vormen een belangrijk fundament onder onze regio. Samen met het nieuwe kabinet blijven wij graag ook de komende vier jaar werk maken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.”

Extra ondersteuning voor het mkb en cultuur
In Regio Zwolle neemt het mkb een belangrijke plek in. De regio is verheugd dat het nieuwe kabinet het mkb wil ondersteunen en aandacht heeft voor de continuïteit van familiebedrijven die we in onze regio veel hebben. Tevredenheid is er over de erkenning van het belang van cultuur voor onze samenleving en het streven van het kabinet naar een goede regionale spreiding door heel Nederland.

Volop kansen
Regio Zwolle is positief over het feit dat het nieuwe kabinet een stabiele financiering van overheden wil realiseren en dat er extra middelen komen voor de uitvoering van het klimaatbeleid en de financiering van de jeugdzorg, waar we al lang op hebben aangedrongen. Wel gaat de regio er vanuit dat dit niet betekent dat het volledige risico voor de jeugdzorg hiermee nu bij gemeenten wordt gelegd.

Snijders zegt zich te realiseren dat veel nog uitgewerkt moet worden. “Voor dit moment ben ik vooral positief. Wij zien volop kansen om samen te werken en spreken (opnieuw) uit dat wij met een aanbod komen om op tal van fronten nadere afspraken te maken met het nieuwe kabinet.”