arrow left Terug

Kansen voor Regio Zwolle – Investerings- en ontwikkelprogramma

20 december 2021
| Door Regio Zwolle

Hoe houden we Regio Zwolle leefbaar en bereikbaar? Hoe versterken we onze innovatiekracht? Hoe maken we Regio Zwolle groen en klimaatbestendig? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg en passend werk is voor de mensen die hier nu, en in de toekomst, wonen? In navolging op de Regio Deal Regio Zwolle (een investering van bijna 90 miljoen euro) gaan we aan de slag met het investerings- en ontwikkelprogramma om de genoemde opgaven voor een lange termijn aan te pakken. Hoe? Dat vertellen we u graag tijdens de bijeenkomst voor raden en Staten, en bestuurders op vrijdag 21 januari 2022!

Centraal deze middag staat de inhoud van het investerings- en ontwikkelprogramma en wat dit voor uw gemeente of provincie kan betekenen. Live vanuit de studio in Meppel wordt u onder leiding van dagvoorzitter Judith Compagner bijgepraat over de kansen die het investerings- en ontwikkelprogramma de regio en uw gemeente of provincie biedt. Deelnemers aan de tafel in de studio zijn onder anderen Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle, Richard Korteland, portefeuillehouder van het investeringsprogramma, Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle, Marius Woldberg, directeurPerron038, Mireille Kinket, directeur IQBlvD, Bert Boerman, gedeputeerde Overijssel en Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle.

Investeringen doen, vraagt om keuzes maken. Het investerings- en ontwikkelprogramma is in samenwerking met overheden, partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven voorbereid. Dit heeft geleid tot de volgende drie icoonprogramma’s:

Icoonprogramma 1
Groeistrategie Regio Zwolle gericht op innovatie ecosysteem, investeren in mensen, mobiliteit en vestigingsklimaat, waarbij we inzetten op het versterken van regionale innovatie ecosystemen en -clusters, investeringen in leven lang ontwikkelen, het versterken van het academisch klimaat in de regio, en investeren in (Europese) transportcorridors, mobihubs en digitale infrastructuur.

Icoonprogramma 2
Port of Zwolle – logistiek en circulair knooppunt Regio Zwolle. Centraal staan het versterken van de logistieke draaischijffunctie (spoor, water), het menselijk kapitaal binnen de logistieke sector en verduurzaming van de binnenvaart en binnenhavens.

Icoonprogramma 3
Regio Zwolle - Woon- en leefomgeving van de Toekomst, waarbij wordt ingezet op het nieuwe klimaatadaptieve landschap van Nederland. Aan de hand van gebiedsprogramma’s willen we de transitie en inpassing van opgaven richting geven tot op wijkniveau. Hierin zoeken we de samenhang met NOVI en de Verstedelijkingsstrategie.

Met de icoonprogramma’s willen we een zo divers mogelijk palet aan investeringen in de regio creëren. Daarom is de samenwerking met onze 22 gemeenten,4 provincies, ondernemers en onderwijsinstellingen van belang. “Het is belangrijk dat we onze raden en Staten binnen de regio informeren over dit investerings- en ontwikkelprogramma. Samen kunnen we deze regio een volgende stap laten zetten die belangrijk is voor de toekomst van de regio, een stap vooruit waar we allemaal beter van worden: inwoners, ondernemers en ons onderwijs. Het is belangrijk ons te beseffen dat we dit samen moeten doen, met de steun van een ieder die hier zeggenschap in heeft”, aldus Richard Korteland, burgemeester Meppel en portefeuillehouder investerings- en ontwikkelprogramma Regio Zwolle.

Eerder hebben alle raads- en Statenleden, en bestuurders een uitnodiging ontvangen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan kan dat via deze link. Ruim 40 deelnemers gingen u al voor!