arrow left Terug

Regio Zwolle met sluitende begroting zet in op flinke investeringen voor periode 2022-2030

20 december 2021
| Door Regio Zwolle

De netwerksamenwerking Regio Zwolle presenteert voor 2022 een sluitende begroting van € 2.800.000. Met deze solide raming werkt de regio verder aan de ambitie om in 2030 de vierde economische topregio te zijn van Nederland. De inzet op vijf regionale opgaven zijn hiervoor de basis: Economie, Human Capital, Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie. De begroting is het gezamenlijke regiobudget van overheden voor de basisinfrastructuur van de samenwerking in Regio Zwolle. Nieuw is dat de begroting een doorkijk biedt naar 2023. Op deze wijze zet de regio de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren in om de toenemende ambities van de samenwerking te realiseren. Bijvoorbeeld in 2022 in de intensivering van de lobby in Europa en de uitwerking van de regionale investeringsagenda. 

Portefeuillehouder Financiën Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg: “Een terugblik op het afgelopen jaar bevestigt dat we steeds meer van betekenis zijn in de regio en ver daarbuiten. De zichtbaarheid van Regio Zwolle groeit en dat sluit aan bij onze ambitie waarbij we de economische hoofdstructuur met Amsterdam. Rotterdam/Den Haag en Eindhoven completeren.”

De relevantie van de regio laat zich bijvoorbeeld zien in een bijzondere mijlpaal in 2021: het behalen van de speciale status in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarmee zijn Rijk en Regio Zwolle opnieuw - naast de Regio Deal Regio Zwolle - een langdurige samenwerking aangegaan om te werken aan een klimaatbestendige groeiregio. De positie in de NOVI heeft de regio verworven vanwege de mogelijkheden die zij te bieden heeft op het gebied van klimaatadaptie en water. Een regio die zich samen met het Rijk langjarig inzet op een klimaatrobuuste, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale regio.

Rozendaal vervolgt: “De regio zit enorm in de lift, we zijn steeds meer een voorbeeld voor Nederland. We kijken dan ook graag vooruit.” Regio Zwolle zet volgend jaar in op bijvoorbeeld de Europese Unie om goed voor te sorteren op regelingen en subsidies vanuit Europa. En een andere belangrijke ontwikkeling voor 2022 is de verdere uitwerking van het regionale investerings- en ontwikkelprogramma. In dit programma staan grote publieke- en publiek-private investeringen centraal. In 2021 is de verkenningsfase afgerond met als resultaat drie icoonprogramma’s, waaronder de Port of Zwolle en de Groeistrategie gericht op onder meer innovatie van het ecosysteem en het vestigingsklimaat.”

Een ander voorbeeld dat al in het begin van de coronacrisis maart 2020 is gestart, is de Regio Zwolle Brigade. Een vraaggerichte crisis- en herstelaanpak waar ondernemers bewezen baat bij hebben. En vanuit Human Capital zijn bijvoorbeeld de twee campagnes Upgrade jezelf en Groeivooruit herkenbaar bij veel mensen. In 2021 zijn ruim 2500 inwoners uit de regio in opleiding gegaan voor omscholing of bijscholing. Meer dan 650 ondernemers hebben zich aangemeld om hun medewerkers een cursus aan te bieden. De regio werkt hard aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Gericht op beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid van mensen. De regionale aanpak valt landelijk op en ook in 2022 heeft het programma Human Capital ambitieuze doelen gesteld, zoals de aanpak van jeugdwerkloosheid en het continueren van het Regionaal Mobiliteits- en Actieteam Regio Zwolle en daarmee de ondersteuning van inwoners die (werk gerelateerde) gevolgen ondervinden van corona.

Ook gaat de regio een impuls geven aan de vraagstukken die te maken hebben met energie, bijvoorbeeld het vergroten van het arbeidspotentieel voor de energietransitie in samenhang met Human Capital. Onder meer het bevorderen van kennisuitwisselingen op dit thema staat op de agenda.

Regiovoorzitter Peter Snijders geeft aan dat het begrotingsdocument de kwaliteit biedt als overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuursperiode: “Half maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent bij de meeste regiogemeenten deels een wisseling van de wacht: zowel in raden als colleges. Gemeenteraden maken het samenwerken in de regio financieel mede mogelijk en daarom is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd en betrokken zijn op wat de impact van onze regio is op ondernemers en inwoners.”

Regio Zwolle is een krachtige netwerkregio waarin 22 gemeenten, 4 provincies onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw samenwerken met als doel in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te zijn. Dit betekent dat inwoners en ondernemers in de regio een goede balans ervaren tussen welvaart en welzijn. Om dat te bereiken investeren we samen in onze economie, human capital, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. Van lokaal tot internationaal. De Regio Deal Regio Zwolle is een van de integrale investeringsprogramma’s die de brede welvaart stimuleert.