arrow left Terug

Europeanisering van Nederlandse gemeenten en provincies

8 juni 2023
| Door m dijkstra

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO)/het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) heeft de Universiteit Utrecht een onderzoek gedaan naar Europese integratie en hoe gemeenten en provincies in Nederland zich daaraan aanpassen.

Belang Europa
Europa is om verschillende redenen interessant en belangrijk voor decentrale overheden. Provincies en gemeenten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van EU-beleid. Maar ook profiteren zij van Europa door de inzet van de EU op economische ontwikkeling en innovatie via Europese fondsen. En ook benutten decentrale overheden allerlei Europese netwerken om hun eigen beleidsprioriteiten te helpen realiseren en biedt Europa een platform voor grensoverschrijdende samenwerking.

Resultaten
Wat opvalt in het onderzoek is dat de mate van Europeanisering onder gemeenten en provincies verschilt, waarbij provincies over het algemeen verder zijn dan gemeenten. Kleine gemeenten bevinden zich meestal nog in een ad hoc-fase, waarin ze incidenteel en gefragmenteerd reageren op Europese integratie. Bij de meeste provincies wordt vaak al wel gewerkt met Europastrategieën en werkplannen.
Verder geconstateerd is dat de mate van Europeanisering vooral een vraagstuk is van capaciteit, het hebben van een (lange termijn) inhoudelijke strategie en samenwerking in de breedte. De suggestie wordt gegeven om meer de strategische samenwerking op te zoeken in de regio, in de provincie, nationaal en Europees met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Regio Zwolle
Voor Regio Zwolle geldt dat zij op dit moment reeds bovengemiddeld goed scoren op de Europese integratie. Met een binnen het Regiobestuur afgestemde Europastrategie wordt er aangestuurd op bewuste keuzes maken, wordt Europa een onderdeel van beleid en bestuur en zoeken we bewust de samenwerking intern en extern op.

Richting de toekomst blijft Europese integratie kansen bieden. Samen met alle partners wordt er de komende jaren ingezet op de uitvoering van deze Europastrategie, en daarmee kansen verkennen en op termijn verzilveren. We nemen de aanbevelingen uit het rapport mee in deze strategie.

Meer weten? Je kunt het rapport hier lezen. Voor vragen kan je terecht bij Rianne de Vries (r.devries@zwolle.nl)