arrow left Terug

Blijvende onduidelijkheid over toekomst aanpak Rijksweg N35

11 oktober 2023
| Door Tetske Alferink

Foto: RTV Oost

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 21 september ontstond er in de Tweede Kamer een intensief debat over de financiering van de Rijksweg N35 in Overijssel. Een motie, ingediend door Caroline van der Plas (BBB), waarin het kabinet werd opgeroepen om de gereserveerde 100 miljoen euro voor de N35 te behouden, werd verworpen. Deze motie benadrukte tevens het belang van het nakomen van afspraken met de provincie Overijssel, die de helft van de totale kosten van de weg zou financieren.

Knooppunt Mariënheem
Het debat draaide voornamelijk om vragen met betrekking tot de beloofde rondweg N35 Mariënheem. Vooral Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt brachten deze kwestie uitvoerig ter sprake. Minister Harbers (I&W) reageerde in een kamerbrief, waarin hij uitlegde dat van de gereserveerde 100 miljoen euro slechts 15 miljoen beschikbaar blijft. Hij rechtvaardigde het besluit om het project tijdelijk te pauzeren door te wijzen op de ontbrekende verkeers- en stikstofberekeningen. Het tracé en verschillende wegvakken liggen dichtbij meerdere Natura 2000-gebieden, wat zorgen veroorzaakte over mogelijke hoge depositiebijdragen.

Een opvallend punt was de afwijzing van het voorstel voor een ongelijkvloerse kruising en fysieke scheiding van rijbanen op de N35. Minister Harbers benadrukte dat er geen vrije investeringsruimte meer was en dat er prioritering nodig was, waarbij ook andere knelpunten zoals de N36, N50, N9 en N99 werden genoemd.

Premier Rutte leek aanvankelijk ruimte te bieden voor voortzetting van het project, maar uiteindelijk ontraadde hij de motie van Van der Plas. Naast de stikstofproblematiek wees hij op stijgende prijzen en een financieel tekort dat het project bedreigde.

Bij de stemming kreeg de motie alleen steun van enkele fracties, waaronder SP, DENK, ChristenUnie, SGP, JA21, PVV, FVD, en BBB. Andere partijen stemden tegen, wat resulteerde in de verwerping van de motie.

Amendement
Van der Plas liet het er echter niet bij zitten en diende een amendement in voor het behoud van de 100 miljoen euro. Dit amendement wordt pas na de verkiezingen behandeld. De Hengelose wethouder Hanneke Steen, tevens kandidaat-Kamerlid voor het CDA, noemde de motie van de BBB een ‘gratis-bier-motie’ vanwege het ontbreken van financiële dekking.

Wat is er gebeurd met de in juli aangenomen N35 moties?
Afgelopen week reageerde minister Harbers in een kamerbrief op twee N35-moties die in juli zijn aangenomen, voor de val van het kabinet. Harbers benadrukte dat verkeersveiligheidsmaatregelen, die tijdens de verkenning worden onderzocht, naar verwachting zullen leiden tot een verbeterde doorstroming, meer verkeer en daarmee tot meer stikstofuitstoot.

Voor het aanpakken van de rondweg om Mariënheem geldt specifiek dat zowel de aanleg- als gebruiksfase extra stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden zal veroorzaken. De provincie Overijssel geeft aan dat extern salderen van de stikstof in principe niet mogelijk is, maar deze plannen worden pas in de volgende fase van de Verkenning verder uitgewerkt. Als maatregelen geen extra stikstofdepositie veroorzaken en binnen het resterende budget passen, zal het ministerie hierover in overleg treden met de provincie Overijssel.

Wat nu?
Op korte termijn is er geen zicht op witte rook. Vorige week heeft de Kamer besloten de begroting van I&W (en het Mobiliteitsfonds) pas na de verkiezingen te behandelen. Hetzelfde geldt voor het MIRT-debat waarin de N35 op de agenda staat. Het is nog moeilijk in te schatten wat de nieuwe verhoudingen in de Kamer voor de N35 zullen betekenen.

Het ministerie is in gesprek met de Provincie en regio over de herprioritering van de verschillende aandachtspunten binnen de N35 en het restbudget van de verkenning. Gesprekken met de provincie Overijssel zullen plaatsvinden om het vertrouwen te herstellen en mogelijke maatregelen voor verkeersveiligheid en leefbaarheid in Mariënheem te bespreken. De komende weken staan in het teken van verdere overleggen en onderhandelingen over de toekomst van de Rijksweg N35 in Overijssel.

Een brede coalitie van decentrale overheden, Economic Boards, plaatselijke belangencomité ’s, ondernemers- en mobiliteitsorganisaties blijft de komende periode lobbyen voor de aanpak van de N35. Het verwijderen van de ongelijkvloerse kruisingen in de N35 en het aanleggen van een rondweg bij Mariënheem, het enige dorp in Nederland waar een Rijksweg nog dwars door een dorp heen gaat, hebben prioriteit volgens alle partners in Regio Zwolle.