arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Jaarrekening 2016


Baten

Begroting 2016

Rekening 2016

Restant 2016

Bijdrage Regio gemeenten (1,- per inwoner�

674.000,00

677.839,00

3.839,00

Bijdrage ZKN in bureaukosten

148.000,00

148.000,00

0,00

Bijdrage provincies

75.000,00

75.000,00

0,00

Eindsaldo Regio 2015

40.000,00

41.638,00

1.638,00

Totaal baten

             937.000,00

       942.477,00

            5.477,00

 

 

 

 

 

Lasten (algemeen)

 

 

 

Programmabureau

220.000,00

197.900,00

22.100,00

Communicatie/lobby/network

50.000,00

26.825,00

23.175,00

Marketingplan/branding en communicatie

60.000,00

60.000,00

0,00

Rollende agenda

0,00

2.626,00

-2.626,00

Incidentele ruimte

20.000,00

0,00

20.000,00

Onvoorzien

17.000,00

6.569,00

10.431,00

 

 

 

 

Lasten (programma economie)

 

 

 

1.     Innovatie

 

 

 

Kennispoort

300.000,00

300.000,00

0,00

2.     Menselijk kapitaal

 

 

 

Garantstelling E Commerce

28.500,00

30.000,00

-1.500,00

Techniekpact Regio Zwolle

0,00

812,50

-812,50

Overig/nog toe te wijzen

30.000,00

0,00

30.000,00

Young Potentials

0,00

 

0,00

3.     Internationalisering

 

 

 

TradeOffice

40.000,00

40.000,00

0,00

4.     Onderzoek/haalbaarheidsstudies en informatiebijeenkomsten

 

 

 

Bijdrage marktdagen Zwolle/Twente

0,00

712,60

-712,60

Haalbaarheidsstudie bereikbaarheid

20.000,00

 

20.000,00

Overig/nog toe te wijzen

30.000,00

 

30.000,00

5.     Bijdrage aan kansrijke clusters en thema’s en innovatiecentra

 

 

 

Overig/nog toe te wijzen

56.500,00

 

56.500,00

6.     Monitor & Congres

 

 

 

Regio Zwolle Congres

25.000,00

25.000,00

0,00

Regio Zwolle Monitor

20.000,00

20.000,00

0,00

7. Deelname Provada

20.000,00

19.999,93

0,07

 

 

 

 

Totaal

937.000,00

       730.445,03

 

Voorziening 2017 (zie toelichting 4-7)

 

 

212.031,97

 

 

Toelichting

 1. Door langdurige ziekte (en niet tijdelijk inhuren) vielen de personele lasten in 2016 incidenteel lager uit.
 2. In de bijdrage provincies is voor 2016 de generieke bijdrage van Drenthe opgenomen. De bijdragen van de provincie Overijssel zitten in subsidies van specifieke Regio Zwolle projecten (zoals o.a. Kennispoort, PSP, Health, EBRZ) tot een bedrag van ruim 1 miljoen euro. Met de provincies Gelderland en Flevoland zijn we nog niet tot concrete financiële afspraken gekomen in 2016.
 3. Het positieve eindsaldo van 2015 bleek in dit begrotingsjaar niet benodigd om in te zetten, door slimme combinaties te maken andere partners (zoals bijv. bij netwerkevents in de regio) en doordat de uitrol van de gezamenlijke website wat is vertraagd.
 4. Wel zijn enkele verplichting aangegaan in 2016 voor het begrotingsjaar 2017. Zo is In kader van de proeftuin Regio Zwolle in 2016 een cofinancieringsgarantie afgegeven van 20.000 voor 2016/2017. Het ministerie heeft hetzelfde bedrag ingebracht voor de Regio Zwolle.
 5. In het Regionaal Kernteam van december 2016 is de afspraak gemaakt om bij een positief saldo over 2016 in 2017 een bedrag van in ieder geval 10.000,- beschikbaar te stellen voor de zgn. rollende agenda. (o.a. sociale innovatie)
 6. De uitgaven van het programma Economie in 2016 waren conform begroting voor de posten programmacoördinatie, Innovatie, Internationalisering en de bijdragen aan Regio Zwolle Congres en Monitor en PROVADA.
 7. Aanzienlijke onderbenutting was er op de posten Menselijk Kapitaal (28K), Onderzoek en haalbaarheidsstudies en informatiebijeenkomsten (49K) en Bijdrage aan kansrijke clusters (57K). In 2016 waren diverse projecten en plannen vanuit de programmalijn of van regionale partners in voorbereiding, maar deze hebben (nog) niet tot daadwerkelijke uitgaven geleid. De onderbesteding is ingezet als gedeeltelijke dekking voor mogelijke toekomstige investeringen conform besluitvorming in het portefeuillehouderoverleg voor
  1. e-Commerce (114K),
  2. garantstelling Logistiek Expertise Centrum (50K)
  3. en onderzoek Bereikbaarheid (20K).