arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Economic Board Regio Zwolle


Kennis delen, krachten bundelen, allianties vormen

De Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) staat voor economische dynamiek in de Regio Zwolle. De EBRZ agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio en die leiden tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het MKB. De EBRZ bundelt de krachten van de ondernemers, onderwijs en overheid en wil daarmee initiatieven en acties in de regio stroomlijnen als agendavormgever, gangmaker, verbinder en ambassadeur. De EBRZ bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en secretaris en 14 leden uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en omgeving en wordt ondersteunt door een kernteam (zie voor meer informatie www.ebrz.nl).

In 2016 heeft de EBRZ zich ingezet voor het behouden en versterken van de economische infrastructuur voor ondernemers in de Regio Zwolle. Er zijn concrete stappen gezet richting meerjarige financiering van Kennispoort, Trade Office, PSP, HIP en het Innovatiecluster Agro & Food. Eind 2016 hadden de genoemde organisatie 597 innovatieprojecten in behandeling, waarvan 405 nieuw aangemelde projecten in 2016. Gezamenlijk hebben de organisaties 96 (thema)bijeenkomsten/evenementen georganiseerd met een totaal bereik van 4104 deelnemers.

Daarnaast heeft de EBRZ concreet uitvoering gegeven aan de doorontwikkeling van kansrijke thema’s (basisagenda) en verkenningen gestart voor thema’s die mogelijk in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling (rollende agenda). Duidelijke voortgang is geboekt bij Kunststoffen, E-commerce, Agro & Food en Human Capital (Nieuwe Hanze Initiatief). Verdere doorontwikkeling heeft plaatsgevonden binnen de portfeuilles Health, Internationalisatie en Techniekpact. Wat betreft de portefeuilles Logistiek en Financiering MKB heeft de EBRZ besloten dit niet actief op te pakken, maar het initiatief te laten bij partijen die nu al actief zijn op deze thema’s. Bij Startersfaciliteiten en Creatieve sector vervult de Board, na de inmiddels afgeronde verkenningen, een ambassadeursrol. Daarnaast bevinden de portefeuilles Vrijetijdseconomie en Slimme Maakindustrie zich nog in de verkenningsfase, waaraan in 2017 verder invulling zal worden  gegeven.  Ook is de betrokkenheid van de boardleden vergroot door een nieuwe portefeuilleverdeling en matching met kernteamleden. Positief is dat de financiering van de EBRZ dankzij de provincie Overijssel en Regio Zwolle tot en met 2019 zeker is gesteld.

Verder is de EBRZ in 2016 actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het onderzoek Kracht van Oost. In 2017 wil zij de uitkomsten output Kracht van Oost en uitkomsten Regio Zwolle Monitor vertalen in beleid en uitvoeringsprogramma’s. Tot slot heeft de EBRZ in 2016 een aantal voorstellen gedaan om de communicatie naar buiten toe en specifiek de achterbannen (ondernemers, overheid en onderwijs) te verbeteren. In 2017 zal hier concreet invulling aan gegeven worden door verbetering van de website, het maken van een animatiefilmpje en het geven van presentaties aan gemeenteraden, bedrijfsbezoeken e.d.

Basis en rollende agenda 2016, inclusief portefeuillehouders

Basis agenda

 1. Ontwikkelen cluster Agro & Food: René de Heer a.i.
 2. Opstarten faciliteren internationalisatie via Trade Office: Jeroen Broeknellis
 3. Doorontwikkelen Human Capital niet zijnde techniek: Bert Beun
 4. Doorontwikkelen cluster Health: Rob Dillmann
 5. Doorontwikkelen cluster Kunststoffen: Jur Zandbergen
 6. Coördinatie Techniekpact: Luciën Perizonius

Rollende agenda

 1. Ontwikkelen boegbeeldproject E-commerce: Yillmaz Schoen
 2. Verkennen startersfaciliteiten: René de Heer,
 3. Verkennen mogelijkheden cluster Logistiek i.r.t. economische infrastructuur: Henk Hagoort
 4. Verkennen mogelijkheden cluster Vrijetijdseconomie: Jos Bisschops
 5. Verkennen mogelijkheden financiering MKB: Gaston Sporre,
 6. Verkenning rol/bijdrage creatieve industrie voor de Regio Zwolle: Yillmaz Schoen
 7. Verkennen mogelijkheden slimme maakindustrie voor Regio Zwolle: Eddy van Hijum

Voor meer informatie kijk op www.ebrz.nl