arrow left Terug

Leefomgeving


Column Roger de Groot, voorzitter tafel Leefomgeving (8 april 2021)

Algemeen

De ambitie voor het programma Leefomgeving luidt dat Regio Zwolle hét alternatief is in het ‘groot stedelijk netwerk’. Hierin vinden alle groepen die bijdragen aan de ontwikkeling van de regio een goed thuis. Concreet betekent dit dat we een regionale agenda hebben opgesteld voor de woningbouwopgave, een visie hebben op toekomstbestendige- en uitbreiding van bedrijventerreinen, de klimaatopgave in deze regio leidend laten zijn aan de groeiopgave en de vrijetijdseconomie verder weten uit te bouwen door een aantal concrete projecten (Regio Deal).

Vanuit het Programma Leefomgeving is er afgelopen jaren ingezet op drie sporen:

Spoor wonen
In samenwerking met corporaties en markt (ontwikkelaar) werken we als een overheid aan het opstellen van een regionale woonagenda Regio Zwolle, in aansluiting op diverse regionale woonagenda’s van de provincies en de verstedelijkingsstrategie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Spoor bedrijventerreinen
In samenwerking met het bedrijfsleven willen we als vervolg op het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Regio Zwolle een verkenning doen naar de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerreinen in Regio Zwolle

Spoor Omgevingsagenda Oost
Vanuit de Omgevingsagenda Oost lopen inmiddels diverse onderzoeken voor Regio Zwolle

  1. Het opstellen van een gebiedsgericht MIRT onderzoek Zwolle en omgeving.
  2. Een verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
  3. Onderzoek naar Spoorzone Zwolle. .
  4. QuickScan van het watersysteem Regio Zwolle.

Vanaf 2021 wordt het programma Leefomgeving uitgebreid met het spoor VTE (vrijetijdseconomie). Een sportief en cultureel klimaat maakt een wezenlijk onderdeel uit van de leefomgeving.

Wat gaan we in 2021 doen?
Naast het toevoegen van een vierde spoor (VTE), wil de regio aantrekkelijke leefomgeving blijven bieden voor wonen, werken en recreëren. Dit vraagt dat we in 2021 verder werken aan een verstedelijkingsstrategie, woonagenda  en de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Deze opgaven vragen om een goede samenwerking met het Rijk (Nationale Omgevingsvisie (NOVI-gebied), Omgevingsagenda Oost).

NOVI
Met de ingediende propositie ‘klimaatbestendige groeiregio Zwolle’ zijn we benoemd tot NOVI gebied in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Regio Zwolle als NOVI-gebied is gunstig en maakt dat we nog zichtbaarder zijn voor het Rijk. We krijgen extra ruimte om te experimenteren op kleinere schaal, kansen te benutten en onze problematiek zichtbaar te maken op het gebied van kwalitatieve ruimte en klimaatopgaven. In het voorjaar van 2021 wordt er een uitwerking van een plan van aanpak ter besluitvorming aan de minister voorgelegd.

Organisatie Tafel Leefomgeving

Voorzitter
Roger de Groot, burgemeester gemeente Noordoostpolder

Ondersteuning Regio Zwolle Bureau
Wietze van der Ploeg,
Programmamanager Leefomgeving

Contact
regiozwolle@zwolle.nl

Overleggen 2022

  • Week 6, donderdag 10 februari, 15.30 - 17.30 uur
  • Week 14, vrijdag 8 april 2022, 14.30 - 16.30 uur
  • Week 25, donderdag 23 juni , 15.30 - 17.30 uur
  • Week 38, donderdag 8 september, 15.30 - 17.30 uur
  • Week 43, woensdag 26 oktober, 13.00 - 14.30 uur
  • Week 48, donderdag 1 december,  15.30 - 17.30 uur

NOVI