arrow left Terug

NOVI


Regio Zwolle als voorlopig NOVI-gebied

Vanaf 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie door het kabinet vastgesteld en samen met de zogeheten Uitvoeringsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In de uitvoeringsagenda wordt inzichtelijk welke inzet het Rijk en regio nu al verrichten en welke gezamenlijke acties de NOVI daaraan toevoegt.

Binnen de NOVI zijn acht voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. Ook Regio Zwolle is aangewezen als voorlopig NOVI-gebied. In een NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren. Het is een extra zetje in de rug.  “We staan op het ‘lijstje’ en dat is heel belangrijk. We krijgen extra ruimte om te experimenteren op kleinere schaal, kansen te benutten en onze problematiek zichtbaar te maken op het gebied van kwalitatieve ruimte en klimaatopgaven. En dit alles heeft te maken met onze regionale opgave Leefomgeving!” aldus voorzitter tafel Leefomgeving Roger de Groot.

In aanloop om voorlopig NOVI-gebied te worden, heeft Regio Zwolle een propositiedocument aan het Rijk aangeboden: klimaatbestendige groeiregio Zwolle. Ook het document Regio Zwolle als demodelta kunt u hier lezen.

Bekijk de video van 'klimaatbestendige groeiregio Zwolle. De animatie verbeeldt de werking van het watersysteem, invloed klimaatverandering op de delta en denken in kansen en perspectief door opgaven te verbinden.

Achtergrondinformatie over de Nationale omgevingsvisie

Waarom is een Nationale omgevingsvisie nodig?

Vanuit de lucht is het goed te zien: we zijn een strak geordend land. Een lappendeken van vlakken met elk zijn eigen kleur en functie: infrastructuur, water, stad, land, bedrijventerrein en woonwijk. Het gebruik van de fysieke ruimte staat onder druk door de toenemende vraag naar woningen en bedrijvenlocaties, nieuwe ruimteclaims vanuit water en energie, en door de stikstofproblematiek. En in deze coronatijd voelen we de ruimtedruk letterlijk. Groen en ruimte zijn belangrijker dan ooit.

De NOVI is een nieuw instrument van het Rijk en is bedoeld om op hoofdlijnen de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland te schetsen. Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Het gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten in het belang van huidige en toekomstige inwoners en ondernemers van ons land.

Wat zijn de opgaven in de NOVI?

Op het niveau van nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier opgaven:

  1. Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie.
  2. De economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden.
  3. Steden en regio’s sterker en leefbaarder maken.
  4. Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen.

Hoe wil het Rijk de opgaven realiseren?

In de NOVI is een tweetal instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren:

De Omgevingsagenda.
Voor Oost-Nederland (in jargon: landsdeel Oost) is een omgevingsagenda opgesteld, waar Regio Zwolle onderdeel vanuit maakt.

De NOVI-gebieden.
Wat houdt het instrument Omgevingsagenda in?

De Omgevingsagenda is één van de instrumenten om uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak waar de NOVI naar streeft. In de Omgevingsagenda agenderen het Rijk en regio - op basis van een gedeeld beeld - de gezamenlijke vraagstukken en de gewenste aanpak daarvan. De Omgevingsagenda slaat een brug tussen visie en concrete projecten en biedt zo een basis voor uitvoeringsafspraken en inzet van programma’s en projectbesluiten van Rij k en regio. Voor Oost-Nederland is de pilot Omgevingsagenda Oost afgerond en in juni 2020 door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wat houdt het instrument NOVI-gebied in?

Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn aan de gezamenlijke uitwerking van de verschillende opgaven in specifiek het ruimtelijk fysieke domein. Vaak wordt voortgebouwd op bestaande samenwerkingstrajecten tussen Rijk en regio. Denk aan een Regio Deal en een verstedelijkingsstrategie (beide spelen in Regio Zwolle een belangrijke rol).

Belangrijk voor Regio Zwolle

In een NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken dus extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren. Voor Regio Zwolle is de status voorlopig NOVI-gebied belangrijk omdat we op deze wijze nog zichtbaarder voor het Rijk.