arrow left Terug

Onderwijs


Waar onderwijs en bedrijfsleven aan hetzelfde touwtje trekken – samenwerken – dáár ontstaat ruimte voor innovatie, voor vakmensen en kenniswerkers. Een klimaat waarin mensen hun kennis en kwaliteit kunnen uitdragen en overdragen. Regio Zwolle heeft zo’n klimaat. Onze mbo- en hbo-scholen staan bekend om hun kwaliteit en innoverend vermogen en trekken nieuwe denkers en doeners aan. Nog steeds sluit dit aan bij de visie van Johan Cele. Cele was een man die in de middeleeuwen een sterke stempel op het onderwijs in Zwolle drukte.

Een leven lang leren

Regio Zwolle zet met de Human Capital Agenda in op de vergroting van de instroom van studenten en ‘een leven lang leren’, waar bestaande medewerkers blijvend opgeleid worden. We werken aan de doorontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur, zodat leren en werken perfect op elkaar aansluiten. Hiermee creëren we een omgeving waarin kwalitatief goed personeel zich kan ontwikkelen en zich blijvend wil vestigen.

Beroepsonderwijs Regio Zwolle

In Regio Zwolle zijn dertien reguliere mbo en hbo instellingen aangesloten bij het samenwerkingsverband. De acht Zwolse instellingen zijn bestuurlijk verbonden in de Z8. Met de overige instellingen worden goede contacten onderhouden waarbij de instellingen als gezamenlijkheid worden vertegenwoordigd in de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ).

De regionale mbo en hbo onderwijsinstellingen hebben een voortrekkersrol in het praktisch toepassen van kennis. Dit doen de instellingen met vak- en kenniswerkers en door een nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Het mbo en hbo in Regio Zwolle investeert in deze vak- en kenniswerkers. Zowel via jongeren die gaan studeren aan het mbo of hbo in Regio Zwolle, als professionals die bij-, op- of omgeschoold willen worden. Zo heeft het Zwolse onderwijs RegioOpleiders opgericht, een coöperatie waar het werkveld de scholingsvragen uit de regio kan neerleggen voor werkenden/werkzoekenden.
De regionale onderwijsinstellingen hebben ook een goede aansluiting op de zogeheten sectortafels van de Human Capital Agenda.

Betekenis voor Regio Zwolle
Het beroepsonderwijs investeert in de verbinding met Regio Zwolle via bestaande samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld de EBRZ en Kennispoort Regio Zwolle), maar ook via een veelheid aan initiatieven zoals Centres of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap, Regionale InvesteringsFondsen en de lectoraten van de hbo-instellingen. Op deze wijze ondersteunen onderwijsinstellingen  het toegankelijk maken van nieuwe kennis en innovaties voor bedrijven en mkb en dragen op deze manier bij aan een robuuste economisch regio.