arrow left Terug

Ontwikkelprogramma’s


Meer over de ontwikkelprogramma's

De uitvoering van de verstedelijkingsstrategie loop via een aantal programma’s. De programma’s stedelijk Zwolle, karakteristieke stationsomgevingen en vitale kernen en gezonde wijken zijn georganiseerd op gebiedsniveau en de programma’s regionale sponsstrategie en regionale mobiliteitsstrategie zijn op regionaal niveau opzet:

 

  • Stedelijk Zwolle: Het ontwikkelprogramma stedelijk Zwolle is een stevige verdichting en vergroening van het historisch centrum, het stationsgebied en langs delen van de stedelijke ring. Deze toename in stedelijkheid levert een bijzonder uniek woonmilieu op voor de hele regio. Randvoorwaardelijk is dat de mobiliteitstransitie in Zwolle en in samenhang met de hele regio concreet en snel op gang komt. Daar ligt de collectieve uitdaging.
  • Karakteristieke stationsomgevingen: Serieus werk maken van de ontwikkeling van stationsgebieden helt de breedte aan opgaven die spelen in de kernen. De organisatie van deze knooppuntontwikkkeling kent overeenkomsten, de vormgeving en type gebruikers zorgen voor een interessante variatie. Door deze gebieden intensief te ontwikkelen benutten we bestaande investeringen in spoor, werken aan economisch elan en verminderen we de autoafhankelijkheid van de regio als geheel.
  • Vitale Kernen/Gezonden Wijken: Dit programma is vooral bedoeld om de samenwerking tussen gemeenten te bevorderen. Om slagkracht en uitvoeringskracht te ontwikkelen. Samenwerken in het versterken van de ambtelijke organisatie op het gebied van kennis en kunde biedt kansen. Samen sta je sterker. In ‘gezonde wijken” werken we aan samen aan de verduurzaming en de vergroening van bestaande buurten. Door hier een proactief regionaal programma van te maken snijdt het mes aan twee kanten.: meer woningen en betere buurten.
  • Regionale Sponsstrategie: De regio heeft uitgesproken een klimaatbestendige groeiregio te zijn ( NOVI-gebied Zwolle). In lijn met de ontwikkelprincipes hebben natuurlijke oplossingen de voorkeur. Daarmee kan de sponsstrategie ook het ecologisch netwerk helpen versterken en gebiedseigen landschappelijke verschillen accentueren. Om het systeem als geheel bij een veranderend klimaat robuust te krijgen en te houden, zijn gebiedsgerichte maatregelen nodig op drie schaalniveaus: lokaal , regionaal e n nationaal.
  • Regionale mobiliteitsstrategie: De regio wil stedelijke en economische groei faciliteren en tegelijkertijd de bereikbaarheid op peilhouden. Door de relatief sterke autoafhankelijkheid van delen van de regio en de concentratie van werk en voorzieningen in Zwolle staat de bereikbaarheid onder druk. De mobiliteitsstrategie is volledig gericht op de mobiliteitstransitie naar meer actieve en schone vormen van vervoer die ook minderplek innemen. Daarmee is een sterke samenhang met waar we de woningen bouwen.

Meer informatie over al deze programma’s is de lezen in het document verstedelijkingsstrategie.

De onderzoeken die betrekking hebben op de Verstedelijkingsstrategie worden uitgevoerd in een samenwerking tussen gemeente Zwolle, Regio Zwolle, provincie Overijssel, de ministeries IenW en BZK en het waterschap DOD.