De vijf regionale opgaven


Economie

De opgave Economie vormt de kern van het bloemblad en is daarmee de basis van het samenwerkingsverband Regio Zwolle. De Economic Board Regio Zwolle is hierin in de lead. Sinds 2013 werken ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties in Regio Zwolle samen onder deze naam onder voorzitterschap van Trudy Huisman.

De Economic Board Regio Zwolle bundelt de krachten van de ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving en wil daarmee initiatieven en acties in de regio stroomlijnen. De rol van de Economic Board kan verschillen afhankelijk van het onderwerp. Soms treedt de Board op als initiator of agendavormer. In andere gevallen beperkt de rol zich tot verbinder of ambassadeur.

De agenda van de Economic Board Regio Zwolle 2018-2022 is als volgt opgesteld:

  1. Zwolle: economische topregio die werkt
  2. Focus op bewezen en veelbelovende sectoren
  3. Versterk de infrastructuur voor groei
  4. Aan de slag

“Het is de ambitie van de Board om het ecosysteem voor ondernemerschap in Regio Zwolle te versterken en daarmee beter te laten werken voor ondernemers”, aldus Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle.

www.ebrz.nl

 

Energie

Het onderwerp energie is op lichte wijze opgepakt in Regio Zwolle. Reden hiervoor is dat de primaire verantwoordelijkheid voor de energietransitie bij de zogenoemde Regionale Energie Strategie-gebieden, kortweg RES-gebieden ligt. Regio Zwolle kent vijf RES-gebieden binnen haar grondgebied en heeft belang bij goede grensoverschrijdende afstemming tussen deze RES-sen.

Om dat te bereiken is in 2019 een ambtelijke waakvlamgroep in het leven geroepen die de activiteiten van de RES-sen volgt en grensoverschrijdende kansen en bedreigingen signaleert.

Medio 2020 gaat de bestuurlijke tafel Energie van start. Op deze site volgt daarna een update wat betreft focus en agendering, en welke bestuurders aan tafel zitten.

Human Capital Agenda (HCA)

In Regio Zwolle kan iedereen zijn talenten ontwikkelen en benutten. Het is de ontwikkelregio voor menselijk kapitaal. Menselijk kapitaal is de voorraad van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden.

De Human Capital Agenda is een meervoudige opgave: het gaat om meer banen, meer werkgelegenheid, betere huizen, vormgeven van de energietransitie, innovatie in sectoren. Dit alles staat of valt met de beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen. Het gaat om beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. We investeren in mensen en sectoren op alle opleidingsniveaus. Sectoren waaronder: Zorg en Welzijn, Energiestransitie, Transport & Logistiek, Creatieve Industrie, Agro & Food, Vrijetijdseconomie, ICT, Techniek, Bouw en Onderwijs.

Zie ook onderstaand document wat u een volledig beeld geeft wat de Human Capital Agenda inhoudt.

Wat houdt de Human Capital Agenda in

 

Campagne Upgrade Jezelf
In Regio Zwolle werken we aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent. Samen kunnen we écht sprongen maken en dat is hard nodig. Tegelijk lopen we tegen grenzen aan. Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 19 van de 22 samenwerkende gemeenten van Regio Zwolle, ontstaan vanuit de Human Capital Agenda voor een periode van vijf jaar.

In aanmerking komen voor een opleiding of training via Upgrade jezelf
Ondernemer? Medewerker? Alle informatie het gebied van opleiding, training hebben we voor u op een rij gezet. Kijk op de website van upgradejezelf.

Website Upgradejezelf

 

Leefomgeving

De opgave Leefomgeving krijgt sinds 2019 steeds meer vorm. In 2019 is de bestuurlijke tafel Leefomgeving opgericht onder voorzitterschap van Roger de Groot, burgemeester gemeente De Wolden: “We willen als regio in balans zijn. Dat wil zeggen dat stad en ommeland verweven zijn met elkaar en dat beiden zich evenwichtig door ontwikkelen. De opgave Leefomgeving is dan ook veel omvattend en het raakt bijvoorbeeld onze andere opgaven, zoals Economie, Bereikbaarheid en Energie.”

Binnen de bestuurlijke tafel ligt in 2020 de focus op de thema’s wonen en bedrijventerreinen. Ook is er aandacht voor onderwerpen op het gebied van gezondheid, sport en cultuur.

De bezetting van de bestuurlijke en ambtelijke tafel Leefomgeving is opgenomen in onderstaande bijlage. In de QenA over de Omgevingsagenda Oost leest u over de grote betekenis daarvan voor Regio Zwolle.

Opgave leefomgeving wathoewie (klik op het plaatje voor meer informatie)

QenA leefomgeving (klik op het plaatje voor meer informatie)

Bereikbaarheid

Regio Zwolle is centraal gelegen in Nederland en een logistiek knooppunt tussen de Randstad en het achterland (Noord- en Oost-Nederland, Duitsland) via wegen, spoor en water.

De bereikbaarheid van en binnen Regio Zwolle in het algemeen goed. Door de komst van de Hanzelijn bedraagt de reistijd tussen Amsterdam en Zwolle per trein slechts een uur. Als Regio Zwolle trekken we samen op met de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel en met het Rijk in het MIRT-onderzoek A28. Met als uitkomst dat op korte en middellange termijn maatregelen worden uitgevoerd op het gebied van infrastructuur, vraagbeïnvloeding en verkeersmanagement.

Bereikbaarheidsambitie

Half 2020 wordt de Bereikbaarheidsambitie vastgesteld. Het doel van de ambitie is om te waken dat de sterke kant op het gebied van bereikbaarheid van Regio Zwolle behouden en versterkt wordt. De Bereikbaarheidsambitie sluit ook aan bij ambities op het gebied van klimaat, energie, leefomgeving en duurzaamheid en ze laat raakvlakken zien met economie en de Omgevingsagenda Oost. In deze ambitie is economie gericht op ‘bereik’ van de economische centra in verband met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van de onderwijsvoorzieningen (mbo, hbo) en het functioneren van de logistieke hotspots.

Voorzitter bestuurlijke tafel Bereikbaarheid, burgemeester Martijn Dadema van Raalte: “Het is een unieke prestatie om in regionaal verband een gezamenlijke Bereikbaarheidsambitie te ontwikkelen. Vanuit onze waarden elkaar iets gunnen en het grensontkennend werken, is deze tot stand gekomen.”

Het uitvoeren van de Bereikbaarheidsambitie door de regiogemeenten is in het belang van behoud van goede verbindingen via weg, spoor en water naar de Randstad en naar Duitsland. Dat is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van Regio Zwolle. In het belang van talloze ondernemers en 750.000 inwoners kan Regio Zwolle op deze manier doorgroeien tot vierde economie van Nederland door het completeren van de driehoek Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.