arrow left Terug

Perspectievenboek


Het perspectievenboek is een doorvertaling en uitwerking van de vier perspectieven:

  • Lokaal Vitaal
  • Zwolle Centraal
  • Netwerkdelta
  • Souvereine Subregio’s

Ontwerpend onderzoek: de perspectieven
We hebben de opgaven in beeld gebracht, waar de regio voor staat op gebied van wonen, werken, klimaat en mobiliteit. Tijdens het ontwerpend onderzoek (pagina 12 t/m 15 perspectievenboek) hebben we ‘de hoeken van het speelveld’ verkend. Voor iedere opgave zijn verschillende mogelijke oplossingen geformuleerd. Al deze oplossingen samen vormen de bouwstenen waarmee we zijn gaan puzzelen om vier verschillende perspectieven op de regio te schetsen. Ieder perspectief is opgebouwd uit een eigen set aan bouwstenen. Als basis voor de samenstelling van de sets aan bouwstenen is per perspectief gekeken naar twee belangrijke afwegingen,
1. worden oplossingen meer lokaal, of in regionale samenhang gevonden .
2. of kijken we naar een meer technische aanpak. Waarbij verstedelijking leidend is en ‘het systeem’ volgt, of juist het natuurlijk systeem leidend is en de verstedelijking zich daarnaar voegt.

Voor ieder perspectief is onderzocht wat de effecten zijn op de regio op gebied van de opgaven mobiliteit, stedelijkheid, economie en ruimtegebruik. Er is zowel kwantitatief als kwalitatief naar de effecten die optreden gekeken. Door via de perspectieven verschillende oplossingen te verkennen voor hetzelfde vraagstuk kregen we inzicht in de (mogelijke) effecten van de verschillende pakketten aan oplossingen. Op basis daarvan zijn keuzes gemaakt maken ten aanzien van gewenste ontwikkelrichting.

Combinatie Netwerkdelta en Zwolle Centraal
Om het systeem als geheel bij een veranderend klimaat robuust te krijgen en te houden zijn gebiedsgerichte maatregelen nodig op drie schaalniveaus: lokaal, regionaal en nationaal. Lokaal en regionaal dient iedere gebiedsontwikkeling in de regio bij te dragen aan de sponswerking van het gebied en de directe omgeving.

Als we kijken naar de opgaven waar we voor staan en de doelen die we hebben gesteld ten aanzien van verstedelijking, klimaat, economie en mobiliteit past een combinatie van Netwerkdelta en Zwolle Centraal het beste bij de regionale ambitie. De opgave voor verstedelijking en mobiliteit in Regio Zwolle vraagt om concentratie rond Zwolle. De klimaatopgave van de bestaande stad is vooral geholpen met natuurlijke systeemingrepen.

Integrale Ontwikkelprincipes
Met behulp van de geleerde lessen en bijbehorende conclusies is verder gewerkt aan het formuleren van een ontwikkelrichting van de regio. We trechteren het onderzoek vanuit de vier perspectieven, via de hiervoor beschreven conclusie naar één voorkeursontwikkelrichting. Om deze voorkeursrichting handen en voeten te geven zijn ontwikkelprincipes geformuleerd, waarmee de verstedelijkingsstrategie wordt toegepast kan worden in het ruimtelijk domein door de betrokken partijen in Regio Zwolle.

Wat betekent dat voor mijn gemeente?
We hebben zeven integrale hoofdprincipes geformuleerd. De uitwerkingen zijn in het perspectievenboek gedetailleerd uitgewerkt, onder andere in ‘ontwikkeltrappen’.
De zeven principes vormen de basis om te komen tot een toekomstbestendige regio waarbij stad en land in balans zijn. Bij ieder principe wordt aangegeven welke bijdrage hieraan wordt geleverd. Als gemeente kan je nu al beginnen om te werken met de ontwikkelprincipes binnen gebiedsontwikkelingen. Hiermee sorteer je al voor op de Verstedelijkingsstrategie en zorg je als gemeente voor een toekomst robuuste leefomgeving op de verschillende opgaven van wonen, werken, mobiliteit en klimaat.

Warme harten strategie op drie schaalniveaus
De zeven principes in combinatie met de doelstellingen leiden tot de Warme Harten strategie, Elke drie schaalniveaus kent zijn eigen opgave: bouw groots in Zwolle, draag bij aan een warm hart voor ‘dagelijkse dingen’ in middelgrote kernen en houd de overige kernen vitaal. In het perspectievenboek vindt u per perspectief leidraden die helpen bij de realisatie van de Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta.