arrow left Terug

Programma Bereikbaarheid


Algemeen
De tafel Bereikbaarheid richt zich op het optimaliseren van de fysieke bereikbaarheid van de economische centra binnen Regio Zwolle. Hierbij bevorderen we de doorstroming op het hoofdnet van zowel auto, openbaar vervoer als fiets.

In juni 2020 is door Regio Zwolle de Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle vastgesteld. Het doel van de ambitie is om te waken dat de sterke kant op het gebied van bereikbaarheid van Regio Zwolle behouden en versterkt wordt. De Bereikbaarheidsambitie sluit ook aan bij ambities op het gebied van klimaat, energie, leefomgeving en duurzaamheid en ze laat raakvlakken zien met economie en de Omgevingsagenda Oost. Het uitvoeren van de Bereikbaarheidsambitie door de regiogemeenten is in het belang van behoud van goede verbindingen via weg, spoor en water naar de Randstad en naar Duitsland. Dat is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van Regio Zwolle.

De komende jaren willen we de Bereikbaarheidsambitie verder invullen en uitvoeren. We gaan ons daarvoor richten op vier schaalniveaus:

  • Bovenregionaal, waarbij projecten worden getrokken door rijk en/of provincie. Regio Zwolle speelt hierin een ondersteunende rol.
  • Regionaal: Er is een aantal projecten waarvoor schaalniveau van Regio Zwolle optimaal is. Naast het treinsysteem geldt dat voor het bussysteem. Regio Zwolle wil daarin gesprekspartner zijn voor de concessie-verlenende provincies.
  • Corridors: Denk bijvoorbeeld aan fietssnelwegen die aantrekkelijk zijn voor gebruikers van elektrische fietsen en speed pedelecs. Om zulke opgaven op te pakken is Regio Zwolle verdeeld in vijf corridors: Drenthe, Vechtdal, Salland, Gelderland en Flevoland.
  • Lokaal: De gemeenten (en provincies) hebben de Bereikbaarheidsambitie ontvangen met de vraag of zij de uitgangspunten en de maatregelensuggesties van de Bereikbaarheidsambitie willen integreren in hun komende mobiliteitsplannen.

Wat gaan we in 2021 doen?
Onze Bereikbaarheidsambitie voor de regio werken we in 2021 verder uit de verschillende schaalniveaus zoals hierboven besproken. We gaan bijvoorbeeld per corridor een lijst opstellen met concrete projecten die bijdragen aan het bereikbaar houden van onze regio.

Daarnaast hebben de coronamaatregelen gezorgd voor plotselinge, grootschalige veranderingen in ons dagelijks mobiliteitspatroon en in logistieke processen. Dit heeft grote invloed op de doorstroming op het hoofdwegennet: op wegen met vier of meer rijstroken staan nauwelijks nog files. Wanneer de coronamaatregelen worden opgeheven, gaan we op weg naar een nieuw evenwicht. Hoe dat precies gaat uitpakken, gaan we ontdekken.

 

Organisatie van de tafel Bereikbaarheid
Martijn Dadema (burgemeester gemeente Raalte) is bestuurlijke voorzitter van de tafel Bereikbaarheid. De ambtelijke trekker is Sjako Ruster. Voor de verdere samenstelling van het programma Bereikbaarheid en vergaderdata klik hier.