arrow left Terug

Programma Bereikbaarheid


Algemeen
De tafel Bereikbaarheid richt zich op het optimaliseren van de fysieke bereikbaarheid van de economische centra binnen Regio Zwolle. Hierbij bevorderen we de doorstroming op het hoofdnet van zowel auto, openbaar vervoer als fiets.

In juni 2020 is door Regio Zwolle de Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle vastgesteld. Het doel van de ambitie is om te waken dat de sterke kant op het gebied van bereikbaarheid van Regio Zwolle behouden en versterkt wordt. De Bereikbaarheidsambitie sluit ook aan bij ambities op het gebied van klimaat, energie, leefomgeving en duurzaamheid en ze laat raakvlakken zien met economie en de Omgevingsagenda Oost. Het uitvoeren van de Bereikbaarheidsambitie door de regiogemeenten is in het belang van behoud van goede verbindingen via weg, spoor en water naar de Randstad en naar Duitsland. Dat is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van Regio Zwolle.

De komende jaren willen we de Bereikbaarheidsambitie verder invullen en uitvoeren. We gaan ons daarvoor richten op vier schaalniveaus:

 • Bovenregionaal, waarbij projecten worden getrokken door rijk en/of provincie. Regio Zwolle speelt hierin een ondersteunende rol.
 • Regionaal: Er is een aantal projecten waarvoor schaalniveau van Regio Zwolle optimaal is. Naast het treinsysteem geldt dat voor het bussysteem. Regio Zwolle wil daarin gesprekspartner zijn voor de concessie-verlenende provincies.
 • Corridors: Denk bijvoorbeeld aan fietssnelwegen die aantrekkelijk zijn voor gebruikers van elektrische fietsen en speed pedelecs. Om zulke opgaven op te pakken is Regio Zwolle verdeeld in vijf corridors: Drenthe, Vechtdal, Salland, Gelderland en Flevoland.
 • Lokaal: De gemeenten (en provincies) hebben de Bereikbaarheidsambitie ontvangen met de vraag of zij de uitgangspunten en de maatregelensuggesties van de Bereikbaarheidsambitie willen integreren in hun komende mobiliteitsplannen

Wat gaan we doen in 2022

 • Regio Zwolle ondersteunt de vervolgonderzoeken binnen het Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoekA28, Marsroute N35, Integrale Mobiliteitsanalyse 2022 en de verstedelijkingsstrategie. Voor zover nog niet gebeurd, worden daarbij de knelpunten nader gedefinieerd en oplossingsrichtingen benoemd.
 • Regio Zwolle doet aan de bereikbaarheidscorridors concrete voorstellen voor interprovinciale snelfietspaden, met name richting werkgelegenheidsconcentraties. De corridors kunnen deze  voorstellen inbrengen in de reguliere overleggen.
 • De belangen van (de bereikbaarheid van) Regio Zwolle (Bereikbaarheidsambitie en investerings- en ontwikkelprogramma) inbrengen en bewaken aan de Spoortafel-Oost (onder andere Toekomstbeeld OV 2040) en binnen regionale openbaar vervoer projecten (bijvoorbeeld Zwolle-Twente- Münster). Dit doen we door onderzoeken inhoudelijk te beoordelen en kansen voor lobby-samenwerking met andere partners te signaleren en benutten.
 • Regio Zwolle zal, samen met andere partners, inbreng leveren in nog op te starten Rijks- en provinciale projecten rondom Slimme Mobiliteit.

Organisatie Tafel Bereikbaarheid

Bestuurlijk overleg

Voorzitter
Martijn Dadema, burgemeester gemeente Raalte - corridor Salland

Ondersteuning Regio Zwolle Bureau
Sjako Ruster, programmamanager Bereikbaarheid

Contact
regiozwolle@zwolle.nl

 

Ambtelijk overleg 

Voorzitter
Sjako Ruster,
programmamanager Bereikbaarheid Regio Zwolle

Contact
regiozwolle@zwolle.nl

 

Overleggen 2022 bestuurlijk

 • Donderdag 3 februari 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 31 maart 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 15 juni 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 7 september 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 17 november 2022, 10.00 - 12.00 uur

 

 

 

Overleggen 2022 ambtelijk

 • Donderdag 3 januari 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 10 maart 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 19 mei 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 7 juli 2022, 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 27 oktober 2022, 10.00 - 12.00 uur