arrow left Terug

Q&A Verstedelijkingsstrategie en Gebiedsgericht MIRT Onderzoek Regio Zwolle


1. Wat is de aanleiding voor de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en het gebiedsgericht MIRT Onderzoek bereikbaarheid Zwolle e.o.
In het kader van de uitwerking van de Omgevingsagenda Oost is tussen Rijk en Regio afgesproken een Verstedelijkingsstrategie op te stellen voor Regio Zwolle. We doen dit in onderlinge samenhang met een gebiedsgericht MIRT Onderzoek bereikbaarheid voor Zwolle e.o. Dit onderzoek is een afspraak die voortgekomen is uit het MIRT onderzoek naar de A28.
De onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking tussen de gemeente Zwolle, Regio Zwolle, de provincie Overijssel, de ministeries I&W en BZK en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

2. Wat is een Verstedelijkingsstrategie?
De term “Verstedelijkingsstrategie” wordt door de Rijksoverheid gebruikt om in beeld te brengen waar de groei van wonen en werken tot 2040 ruimtelijk een plek gaat krijgen en wat daarvoor nodig is. Hierbij wordt tevens gekeken naar de effecten op samenhangende opgaven zoals bereikbaarheid en mobiliteit, klimaat en watersystemen, energie, natuur en landschap en de leefbaarheid van kernen.
Met de Verstedelijkingsstrategie werken we aan een gedeeld lange termijn beeld voor de toekomst van Regio Zwolle. Het uitgangspunt voor de groei in Regio Zwolle is dat kansen worden onderzocht en de kwaliteiten van de regio behouden blijven.

3. Wat is een MIRT Onderzoek?
Een MIRT Onderzoek is een onderzoek in het kader van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Op basis daarvan kunnen bestuurlijke afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld de start van een verkenning of een mobiliteitsaanpak. Meer informatie is te vinden in het MIRT Spelregelkader (2016). In dit traject wordt het MIRT onderzoek bereikbaarheid Zwolle e.o. samen met de Verstedelijkingstrategie Regio Zwolle beschouwd, om tot een zo integraal mogelijk toekomstbeeld te komen.

4. Hoe wordt het onderzoek voor de Verstedelijkingsstrategie / Gebiedsgericht MIRT Onderzoek uitgevoerd?
Voor de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd verwijzen we graag naar de presentatie van het Webinar op 5 februari. Meer verdieping vindt u in de eindrapportage van de analyse fase. Beide documenten vindt u hier:

5. Hoe verhoudt dit onderzoek zich t.o.v. andere lopende trajecten en sporen?
Lopende trajecten worden met elkaar afgestemd. Vastgesteld beleid wordt daar waar relevant ingebracht en meegenomen in de Verstedelijkingsstrategie / MIRT Onderzoek.

6. Hoe worden de gemeentes betrokken?
Bestuurlijke betrokkenheid van gemeentes loopt via het portefeuillehouders overleg Ruimte. Hieraan nemen tevens de gedeputeerden van de betrokken provincies deel. Daarnaast organiseren we aan het eind van de verschillende deelfasen webinars, waarin de inbreng van gemeenten wordt opgehaald. Vanzelfsprekend worden colleges regelmatig geïnformeerd.
Ambtelijke betrokkenheid loopt via de ontwerpateliers en de werkgroep Verstedelijking van regio Zwolle. Ook vindt op ambtelijk niveau afstemming plaats met de verschillende provincies.

7. Hoe worden de inwoners betrokken?
Participatie van inwoners is de verantwoordelijkheid van de colleges van betrokken gemeenten. Om een beeld te krijgen hoe (potentiële) inwoners aankijken tegen de manier waarop de groei van wonen en werken in de regio vorm zou moeten krijgen, gaan we in gesprek met zogenaamde Focusgroepen.

8. Hoe vindt de besluitvorming voor de Verstedelijkingsstrategie plaats?
Besluitvorming over de Verstedelijkingsstrategie en het gebiedsgerichte MIRT Onderzoek vindt plaats in de stuurgroep. Ter voorbereiding hiervan wordt gewerkt aan een gezamenlijk door de regiogemeenten gedragen strategie. Informatie over de Governance vindt u hier.
Afspraken met de ministers worden gemaakt in het BO Leefomgeving (mei 2021) en het BO MIRT (november 2021).

Er vindt geen besluitvorming over de Verstedelijkingsstrategie plaats in gemeenteraden en Provinciale Staten. Daar vindt de besluitvorming plaats over de vertaling van de Verstedelijkingsstrategie in de omgevingsvisie en/of andere ruimtelijke plannen.

9. Hoelang duurt dit traject?
De doorlooptijd van de onderzoeken is globaal twee jaar (vanaf mei 2020). Dit is de voorgenomen planning, gebaseerd op verwachtingen. Externe factoren zoals corona of en demissionair kabinet kunnen invloed hebben op de besluitvormingsmomenten. Dit geeft een risico dat we de planning moeten bijstellen.

10. Waar vind ik meer informatie?
Op de pagina Verstedelijkingsstrategie vindt u een overzicht van alle gepubliceerde stukken, nieuwsupdates en verdiepende informatie. Bij vragen neemt u contact op met projectsecretaris Roos Ottink, roos.ottink@infram.nl.