arrow left Terug

Regio Zwolle


Regio Zwolle

Als één van de sterkst groeiende economische regio’s vormt Regio Zwolle de verbindende schakel tussen West-, Oost- en Noord-Nederland. Bestaande uit 22 gemeenten verdeeld over vier provincies, vormt Regio Zwolle een dynamische samenwerking die, met oog voor mens en welzijn, grensoverschrijdende oplossingen biedt.

Het internationale Hanzeverbond bracht de regio vanaf de 15e eeuw grote welvaart. De grotere steden sloegen de handen ineen om samen sterker te zijn, om te bloeien. Die wil tot samenwerken zit dus in onze genen en ook vandaag brengt dat welvaart en welzijn. Zo staat Regio Zwolle bovenaan in de ranglijsten van economische toplocaties; er is een bloeiend bedrijfsleven en een groeiend aantal arbeidsplaatsen. Het kloppend hart van de regio is de economisch bloeiende stad Zwolle, middelpunt van kennis, onderwijs en cultuur.

Regio Zwolle is een uitstekende omgeving voor zowel hoog- als laagopgeleiden. Opleiding en werkplaatsen zijn hier prima op elkaar afgestemd. Het menselijk kapitaal is de belangrijkste maatstaf. Tegelijkertijd combineert Regio Zwolle nuchterheid met creativiteit en durven dromen. We zijn ambitieus zonder te gaan zweven. Oude beroepen en banen bestaan naast vernieuwend ondernemen. Dit alles zorgt ervoor dat 675.000 inwoners hier met veel plezier wonen, werken, leren, leven en recreëren.

Economische topregio

Een echte MKB-regio, met florerende (familie)bedrijven, dat is Regio Zwolle! Dat zien en ervaren wij niet alleen, dat blijkt ook uit diverse onderzoeken van gerenommeerde organisaties (Elsevier & Bureau Louter, Atlas van Gemeenten, Marlet). Ruim tien jaar scoort Zwolle en regio continu in de top vijf van sterke economische regio’s. Regio Zwolle is met recht een economische toplocatie, waar het overgrote deel van de inwoners binnen de regio werkt en waar de arbeidsmarkt bovengemiddeld presteert. Diversiteit op de arbeidsmarkt en drang tot vernieuwing levert een sterke concurrentiepositie op, met financieel gezonde bedrijven.

Knooppunt van handel

Bekijk de ligging van Regio Zwolle van bovenaf en je ziet onze zeer gunstige geografische ligging. Centraal op de landkaart en van alle kanten bereikbaar. Regio Zwolle is een knooppunt: een overzichtelijk labyrint van wegen, waterwegen en spoorwegen. Die infrastructuur spreekt multinationals, MKB-ondernemers en zelfstandige professionals aan. We spelen dan ook een prominente rol in het doorvoeren van handel naar de rest van Europa. Regio Zwolle heeft een gezonde internationale groeiambitie, die met de komst van de Hanzelijn (spoor) en havenbedrijf Port of Zwolle (water) een extra boost heeft gekregen.

Op de sterke schouders van familiebedrijven

Financieel gezonde familiebedrijven vormen het fundament van het succes van Regio Zwolle. Meer dan 75 % van onze bedrijven is een familiebedrijf en gezamenlijk zijn ze een bindmiddel, een onmisbare motor van de economie. Deze MKB-bedrijven hebben hun wortels diep in de regionale grond en zijn daardoor betrokken bij de regio en haar inwoners. Door de bank genomen hebben ze oog voor de lange termijn, zijn ze vernieuwend zonder het oude te verliezen én onderhouden ze een duurzame relatie met hun medewerkers.

Toegepaste innovatie

Wanneer worden nieuwe ideeën, producten, diensten en processen eigenlijk echt waardevol? Inderdaad, als er ook een toepassing voor is. En juist Regio Zwolle biedt een vruchtbare voedingsbodem voor deze toegepaste innovatie. Dat doen we door te verbinden. In dit geval door het innovatienetwerk Kennispoort. Dat zorgt voor (kruis)verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid (de vier O’s). Nieuwe ontwikkelingen komen hierdoor op de juiste plek terecht. Om ook ingezet en gebruikt te kunnen worden.
Het delen van kennis en ervaring om nieuwe producten en diensten inpasbaar te maken, vindt op grote schaal plaats. Wat vandaag wordt uitgevonden, gebruiken we morgen al. Dit zet een positief sneeuwbaleffect in werking: de omzet gaat omhoog, omzet zorgt voor werkgelegenheid en dat eindigt in economisch én maatschappelijk rendement.

Windesheim 3D printer

Excellent onderwijs

Waar onderwijs en bedrijfsleven aan hetzelfde touwtje trekken – samenwerken – dáár ontstaat ruimte voor innovatie, voor vakmensen en kenniswerkers. Een klimaat waarin mensen hun kennis en kwaliteit kunnen uitdragen en overdragen. Regio Zwolle heeft zo’n klimaat. Onze mbo- en hbo-scholen staan bekend om hun kwaliteit en innoverend vermogen en trekken nieuwe denkers en doeners aan. Mensen die niet afwachten op wat gaat komen maar die hun eigen kansen en banen creëren. Helemaal verrassend kunnen we dit niet noemen, want het onderwijs zoals we dat nu wereldwijd kennen rust op de schouders van Johan Cele, die dit in de Middeleeuwen in Zwolle ‘uitvond’.

Op regionaal niveau is de afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs een belangrijke factor. Gezamenlijk moet je de student van vandaag opleiden voor de baan van morgen. Samen moet je ook zorgen voor een omgeving waarin banen voorhanden zijn. De mbo- en hbo-scholen in Regio Zwolle hebben daarvoor het programma ‘New Jobs’ in leven geroepen.
Regio Zwolle zet daarnaast met de Human Capital-agenda in op de vergroting van de instroom van studenten en ‘een leven lang leren’, waar bestaande medewerkers blijvend opgeleid worden. We werken aan de doorontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur, zodat leren en werken perfect op elkaar aansluiten. Hiermee creëren we een omgeving waarin kwalitatief goed personeel zich kan ontwikkelen en zich blijvend wil vestigen.

DNA

Alleen ben je niets en dat weet Regio Zwolle. Samenwerken is dus het devies en dat was het al in de Middeleeuwen, toen het Hanze-verbond ons grote welvaart bracht. Met de blik naar buiten gericht, ondernemend en nuchter, verrijkte de regio zich op economisch-, cultureel- en intellectueel gebied.

Niet alleen de Hanze was bepalend in de geschiedenis van de regio. Ook de Moderne Devotie is een historisch ankerpunt dat nog steeds houvast biedt. Geestelijke vaders als Geert Grote en Thomas à Kempis oefenden vanuit Zwolle enorm veel invloed uit op het gemeenschapsleven. Het gemeenschappelijk karakter, waarbij we omzien naar elkaar, heeft zich tijdens deze stroming stevig geworteld in onze regio.

De Hanzementaliteit en het gedachtegoed van de Moderne Devotie zijn nog altijd terug te vinden in onze regio. En, in latere tijden wisten we elkaar ook te vinden en bouwden we met onze pioniersgeest gezamenlijk een nieuw leven op in de Flevopolder. We vatten onze mentaliteit samen in drie G’s:

- Gemeenschappelijk: we kijken naar elkaar om en pakken zaken gemeenschappelijk op. Ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs (de vier O’s) investeren hierbij samen in een optimale omgeving voor vernieuwend ondernemerschap. Alleen ga je wel sneller, samen kom je verder.
- Gunnen: in deze regio gunnen we elkaar succes.
- Groeien: doordat we elkaar dingen gunnen en elkaar vooruithelpen, kunnen we groeien - persoonlijk, als bedrijf of organisatie en als regio.

De motor: vijf krachtige economische sectoren

Veelzijdigheid is een groot goed en Regio Zwolle laat zich graag voorstaan op haar veelzijdigheid. We willen en zijn vooruitstrevend en onderscheidend op meerdere gebieden. Waarbij de sectoren Agri & Food, Vrijetijdseconomie, Health, Kunststoffen en Logistiek sterk vertegenwoordigd zijn. Deze vijf sectoren maken van Regio Zwolle een welvarende regio. En die welvarendheid staat aan de basis van nog een bloeiende sector: de creatieve industrie.
In deze mix van veelzijdigheid delen de verschillende sectoren kennis en creëren we nieuwe kansen door kruisbestuiving. Gezamenlijk vormen ze een bruisend geheel dat de aanjager is voor succesvolle toegepaste innovatie.

Agro Food in Regio Zwolle

Kwaliteit van de leefomgeving

Wonen

In Regio Zwolle is het prachtig wonen, leven, werken, genieten. Een symbiose van oud en nieuw land, waarin dynamiek en rust elkaar afwisselen en versterken. Stedelijke aantrekkingskracht wordt afgewisseld met landelijke vergezichten op rivieren, grasland en bebossing. Regio Zwolle is rustgevend zonder stil te staan, met de bedrijvigheid en historie van de oude Hanzesteden aan de ene zijde en de gemoedelijkerobuuste gezelligheid van het groene platteland aan de andere zijde. En, niet geheel onbelangrijk, de ruimtelijke indeling en de mogelijkheden tot uitbreiding maken van Regio Zwolle een betaalbare regio.
Al met al is het voor de ruim 675.000 inwoners de ideale leefomgeving waar historie en toekomst samenkomen.

Vrije tijd

Denkend aan Regio Zwolle verschijnt een divers, toeristisch landschap dat uniek is in Nederland. Niet voor niets heeft Regio Zwolle de sterkste concentratie van vijfsterren ‘Best Campings’ van heel Nederland. Er is meer dan voldoende te zien en te bezoeken: de Vogelwalhalla’s langs meanderende rivieren als de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water; twee Nationale Parken (Weerribben-Wieden en het Dwingelderveld); vele streekgebonden musea en in de achtertuin van de regio bezienswaardigheden als de hunebedden en de Veluwe. Het zijn blikvangers en publiekstrekkers. Dat geldt ook op het sportieve vlak. We staan actief in het leven en breedtesport vormt een stevig fundament voor de topsport: Regio Zwolle heeft binnen haar grenzen landskampioenen (volleybal en handbal), bovenmatig presterende ‘kampioenen’ (voetbal en basketbal) en wereldkampioenen (schaatsen en wielrennen).
Daarnaast is er de aanwezigheid van meerdere authentieke historische (Hanze)steden, waar nationaal en internationaal vermaarde sterrenrestaurants en bekroonde topchefs garant staan voor culinaire genoegdoening.

Werken

Banen, banen, banen. Dáár gaat het uiteindelijk om en wat dat betreft staat Regio Zwolle er ook goed op: we kennen een relatief gezien lage werkloosheid. Dat ontstaat niet vanzelf en vraagt om samenwerking en om vernieuwend ondernemen. En om investeringen: Onder meer langs de onderwijsroute, door te anticiperen op de komst van New Jobs met ondernemers die inzetten op toegepaste innovatie. Ingebakken in ons DNA zit omkijken naar en zorgen voor elkaar en dus vind je binnen Regio Zwolle talloze initiatieven voor hen die niet ‘zo eenvoudig’ een baan kunnen vinden. Initiatieven waarbij vanuit de werkgeverskant wordt gekeken naar het aanwezige potentieel.
Door nadruk te leggen op kwaliteiten en niet op tekortkomingen, kansen scheppen voor iedereen.
De arbeidsmoraal in Regio Zwolle is hoog en de toegevoegde waarde per medewerker ligt hier boven het landelijk gemiddelde. En dat draagt bij aan het economische succes van de regio.

Zorg

Binnen de grenzen van Regio Zwolle bevindt zich Isala, het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland. Een topklinisch opleidingsziekenhuis, dat gericht is op optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Ook in de zorg leidt samenwerking in de keten en met andere ziekenhuizen tot nieuwe kansen en mooie resultaten. Een ander voorbeeld van samenwerking in de zorg is de proeftuin Vitaal Vechtdal. Dit innovatieve zorgnetwerk stimuleert en ondersteunt inwoners om gezonde keuzes te maken en helpt bij functioneren en participeren in het dagelijkse leven.
Daarnaast krijgt de participatiesamenleving ook een plaats in onze maatschappij. De overheid geeft taken terug aan de inwoners. Deze ontwikkeling in het sociale domein is nieuw en gaande en Regio Zwolle is één van de voorlopers. Ambtelijk hebben we de zaken op de rit, maar juist ook in de praktijk zetten we forse stappen. Want in onze regio hebben mensen zorg en oog voor elkaar, zowel in de stad als in de dorpen. De vrijwillige inzet en sociale betrokkenheid voor hen die zorg nodig hebben, is groot. We laten mensen niet snel of graag buiten de boot vallen. ‘Noaberschap’, noemen we dat. Of ‘nabuurschap’ in gewoon Nederlands.

Allround de beste

Zonder arrogantie en met de cijfers in de hand, kunnen we zeggen dat Regio Zwolle van economische topkwaliteit is. We presteren in vergelijking met andere sterke regio’s constant bovengemiddeld goed. Natuurlijk speelt onze geografische ligging een grote rol, maar onze mentaliteit is mogelijk nóg belangrijker. We hebben de wil tot samenwerken in ons bloed, durven over grenzen heen te kijken en we zorgen voor onze mensen en onze omgeving. Dat zijn onbetaalbare ingrediënten en maakt dat we allround de beste zijn. Werk, vrije tijd en sociale omgang vormen samen een som die groter is dan de aparte delen. We kunnen genieten van het eenvoudige en juichen om succes; ons businessmodel is briljant in al zijn eenvoud: we gunnen elkaar de handel en helpen elkaar vooruit.