arrow left Terug

Verstedelijkingsstrategie


Een klimaatadaptieve toekomst voor Regio Zwolle!

Aanleiding
Regio Zwolle staat voor een forse groeiopgave om wonen en werken in de toekomst te kunnen accommoderen. Het klimaatadaptief accommoderen van deze groei van de regio, met behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid, is een belangrijke integrale opgave voor de regio en vraagt om keuzes in een gedeelde lange termijn strategie.

Sinds het voorjaar van 2020 wordt gewerkt in samenwerking tussen Rijk en regio aan de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle in combinatie met een gebiedsgericht MIRT-Onderzoek Zwolle e.o. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO-MIRT 2019. De verstedelijkingsstrategie en het MIRT-Onderzoek Zwolle worden opgesteld in samenwerking tussen de regiogemeenten en provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties binnen Regio Zwolle en de ministeries BZK, IenW en EZK.

Warme Harten in een klimaatadaptieve Delta
Een verstedelijkingsstrategie wordt opgesteld in een aantal stappen. We zijn in de eerste fase gestart met de analyse. Op basis hiervan hebben we doelstellingen geformuleerd en een aantal toekomstperspectieven opgesteld. Deze zijn nader onderzocht en op hun effecten doorgerekend. Hierna is een voorkeursrichting bepaald. Deze voorkeursrichting heeft geleid tot een 7-tal ontwikkelprincipes, die we gebundeld benoemd hebben als Warme Hartenstrategie. Dit was fase 2. In de derde fase heeft nog verdiepend onderzoek plaatsgevonden en is de verstedelijkingsstrategie “Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta” opgesteld. Voor de uitvoering zijn een vijftal ontwikkelprogramma’s en twee regionale strategieën geformuleerd. Medio 2022 is de verstedelijkingsstrategie in concept gereed. Deze ligt nu voor bij de colleges en DB-en. De tweede helft van het jaar staat in het teken van besluitvorming in de regio en het maken van vervolgafspraken tussen Rijk en regio. In fase 4 worden de verstedelijkingsstrategie en afspraken vastgesteld in het BO-MIRT van november 2022.

Wat vindt u waar?
Via onderstaande knoppen vindt  u de tussenproducten die zijn opgesteld in het kader van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om de strategie voor de ontwikkeling van de regio richting te geven. Ook kunt u de webinars terugkijken die zijn georganiseerd voor raads-/statenleden en AB-leden. Wilt u inzicht in de Governancestructuur? Klikt u dan op de knop “governancestructuur”.

Q&A

Hebt u vragen? Hiervoor verwijzen we in eerste instantie naar de Q&A die vindt u in de link onderaan deze tekst.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Freek de Bruijn, projectsecretaris, via freek.debruijn@infram.nl. Hij helpt u graag verder.

Q&A

 

Direct naar

De onderzoeken worden uitgevoerd in een samenwerking tussen gemeente Zwolle, Regio Zwolle, provincie Overijssel, de ministeries IenW en BZK en het waterschap DOD.