arrow left Terug

Verstedelijkingsstrategie


Samenwerken aan de toekomst van Regio Zwolle!

In november 2019 is er in het Bestuurlijk Overleg MIRT tussen het Rijk en regio afgesproken om te onderzoeken op welke manier de groei van wonen en werken in de regio op de lange termijn plaats kan vinden. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de effecten van deze groei (de Verstedelijkingsstrategie) in combinatie met een onderzoek naar de gebiedsgerichte bereikbaarheid (een MIRT Onderzoek, waarbij MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Dit doen we om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen en werken in Regio Zwolle.

Een uitgelezen kans

Wat gaan we doen in de Verstedelijkingsstrategie? Martijn Dadema, burgemeester van Raalte  en voorzitter van de stuurgroep: “We  gaan proberen om samen voor  de periode tot 2040 richting te geven aan de toekomst van wonen en werken in Regio Zwolle. Dit zullen we integraal doen. Dus in samenhang met andere opgaven zoals bereikbaarheid, klimaatadaptatie, de energietransitie en natuur en landschap. Tegelijkertijd willen we ook de kwaliteiten van de onze regio behouden en versterken met elkaar. Om daarna met het Rijk in gesprek te gaan over wat de regio nodig heeft.

We werken samen in dit onderzoek aan een gedeeld beeld van onze regio. Het eindbeeld is om een gezamenlijk gedragen strategie te hebben. Er verandert niets aan de bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen.”

Besluitvorming

Besluitvorming over de onderzoeken vindt plaats in de stuurgroep. Hierin zijn de samenwerkende partijen vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt geadviseerd door de BMAG, waaraan ook maatschappelijke organisaties deelnemen.
Daarnaast wordt via het portefeuillehouders overleg de inbreng van regiogemeenten en provincie opgehaald. Via webinars wordt voorzien in de inbreng van Raden, Staten en Waterschappen.

Informatie over de Governancestructuur en de deelnemers in de BMAG vindt u onder hieronder.

In november 2021 worden de resultaten van de onderzoeken voorgelegd aan de ministers in het BO-MIRT. Op basis daarvan kunnen dan vervolgafspraken worden gemaakt.

Governancestructuur

Proces in vier fasen

De onderzoeken worden uitgevoerd in 4 fases:

  1. analyse
  2. ontwikkelperspectieven
  3. ontwikkelrichting
  4. afspraken

Q&A

Hebt u vragen? Hiervoor verwijzen we in eerste instantie naar de Q&A die vindt u in de link onderaan deze tekst.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Freek de Bruijn, projectsecretaris, via freek.debruijn@infram.nl. Hij helpt u graag verder.

Q&A

 

Begrippenlijst

  • MIRT – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
  • BO-MIRT – Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
  • BMAG – Bestuurlijk Maatschappelijk Adviesgroep

Direct naar

De onderzoeken worden uitgevoerd in een samenwerking tussen gemeente Zwolle, Regio Zwolle, provincie Overijssel, de ministeries IenW en BZK en het waterschap DOD.