arrow left Terug

Verstedelijkingsstrategie


Een klimaatadaptieve toekomst voor Regio Zwolle!

Nederland kent een grote woningbouwopgave richting 2040. Ook Regio Zwolle staat voor een forse groeiopgave om wonen en werken in de toekomst een plek te kunnen geven. De ambitie voor deze regio bestaat uit de realisatie van minimaal 50.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen.

In de periode 2020-2022 heeft Regio Zwolle in samenwerking met het Rijk en de waterschappen een verstedelijkingsstrategie opgesteld om richting te geven aan deze groei van wonen en werken op de langere termijn. Daarbij hebben de betrokken partners de ambitie uitgesproken om deze groei klimaat adaptief te laten plaatsvinden met behoud van de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

Op basis van de verstedelijkingsstrategie en het MIRT-onderzoek (gericht op regionale bereikbaarheid) worden afspraken gemaakt tussen het Rijk en de regionale partners over de onderlinge samenwerking.

En nu?
De Verstedelijkingsstrategie en NOVI gaan samen verder als NOVEX. In NOVI-gebieden wordt een extra impuls gegeven aan de aanpak van grote vraagstukken voor de leefomgeving die belangrijk zijn voor Nederland als geheel. Regio Zwolle is een van deze gebieden. Want het Rijk ziet dat Regio Zwolle Nederland wat te bieden heeft als het gaat om klimaatbestendige oplossingen. In het Plan van doorpakken leest u hier meer over. Hier vindt u de vastgestelde Verstedelijkingsstrategie van Regio Zwolle.

Meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie, de vier ontwikkelprogramma’s die uitvoering geven aan de verstedelijkingsstrategie en de webinars over de verstedelijkingsstrategie vindt u via onderstaande knoppen.

Direct naar

De onderzoeken die betrekking hebben op de Verstedelijkingsstrategie worden uitgevoerd in een samenwerking tussen gemeente Zwolle, Regio Zwolle, provincie Overijssel, de ministeries IenW en BZK en het waterschap DOD.