arrow left Terug

Warme harten in een klimaatadaptieve delta


Deze verstedelijkingsstrategie is opgesteld in een aantal stappen. Op deze pagina leest u welke stappen er zijn doorlopen met de daarbij opgeleverde documenten. De presentaties en webinars vindt u hier.

Fase 1, analysefase
We zijn gestart met de analysefase. In deze analyse zijn de doelstellingen voor het onderzoek vastgesteld. Deze doelstellingen zijn vertaald in 13 uitgangspunten. Op basis van de doelstellingen en uitgangspunten zijn vier ontwikkelperspectieven geformuleerd. Deze vormden het startpunt om in de volgende fase verder te verkennen. De resultaten van de analysefase leest u in Eindrapport Analysefase.

 

Fase 2, ontwikkelperspectieven
In deze fase zijn vier ontwikkelperspectieven ontwikkeld, te weten:

  • Zwolle Centraal
  • Netwerkdelta
  • Lokaal Vitaal
  • Souvereine Subregio’s

Via de perspectieven zijn verschillende oplossingen verkend voor hetzelfde vraagstuk. Hierdoor is inzicht verkregen op de mogelijke effecten op gebied van mobiliteit, stedelijkheid, economie en ruimtegebruik. Op basis hiervan zijn keuzes gemaakt voor de gewenste ontwikkelrichting.

In deze fase is verder gewerkt aan de ontwikkelrichting voor de regio. Er zijn 7 ontwikkelprincipes opgesteld. Deze zijn richtinggevend voor de verstedelijkingsstrategie. Deze principes komen samen in de overall-ontwikkelstrategie: de “Warmehartenstrategie”.

In het perspectievenboek leest u het resultaat en de onderbouwing van de gekozen strategie.

 

Fase 3, uitwerking ontwikkelstrategie
In fase 3 zijn de 7 principes verder uitgewerkt en is de potentie van de Warme Harten”- strategie verder verkend. Er heeft verdiepend onderzoek plaatsgevonden op verschillende thema’s en de mogelijkheden om de vitale kernen in te zetten op een ‘warm hart’. De onderzoeken hebben in een aantal werksessie in nauwe samenwerking met en tussen de betrokken gemeenten plaatsgevonden. Parallel hieraan is vanuit het MIRT-onderzoek de inbreng vanuit mobiliteit, gericht op de mobiliteitstransitie geleverd.

De onderzoeken, werksessies en uitkomsten uit voorliggende fasen heeft geleid tot de verstedelijkingsstrategie “Warme harten in een klimaatadaptieve Delta”. Deze strategie vormt de basis voor de afspraken tussen Rijk en Regio over wat nodig om deze strategie ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten brengen.

Medio 2022 is de conceptversie van deze verstedelijkingsstrategie voorgelegd aan Colleges en Raden. Inmiddels hebben zij gereageerd op dit concept. De definitieve versie van de verstedelijkingsstrategie vindt u medio oktober op deze website.

 

Fase 4, ontwikkelpad en afspraken
De hoofdlijnen van de verschillende programma’s landen in het Ontwikkelpad. Dit adaptieve uitvoeringsprogramma bevat de belangrijke keuzemomenten, kantelpunten en raakvlakprojecten. En vormt hiermee de basis van de afspraken tussen Rijk en Regio en het MIRT-maatregelenpakket.