arrow left Terug

Wie wat waar in Regio Zwolle


Regiegroep

De Regiegroep bewaakt als het centrale gremium in de regio de grote lijnen van de regionale samenwerking door overzicht en regie. Zij monitort de ontwikkeling van de samenwerking, zowel voortgang als vernieuwing op inhoud, proces en relatie. Ook draagt zij zorg voor de financiën, zowel begroting als jaarrekening. Iedere partner organiseert vervolgens zelf de verantwoording naar de eigen achterban.

Regiegroep

De 5 opgaven

Elke opgave heeft een ‘Tafel’. Deze zorgt dat de opgave wordt opgepakt. De Tafel zorgt dat de globale opgave uit de Agenda wordt uitgewerkt tot een zodanig niveau dat partijen kunnen bepalen of zij deelnemen in een coalitie rond deze opgave. De coalitie zorgt voor de nadere uitwerking in een uitvoeringsplan.

Bereikbaarheid

Economie

Energie

Leefomgeving

HCA

Kernteam Regio Zwolle

Het Kernteam is het georganiseerd overleg van de burgemeesters van de aangesloten gemeenten en adviseert (de voorzitter van) de Regiegroep op het functioneren van het samenwerkingsverband van overheden. Zij beziet het gehele terrein van de regionale samenwerking, agendeert zo nodig nieuwe relevante thema’s en draagt bij aan verbinding en betrokkenheid.

Kernteam

Accounts Regio Zwolle

De accounts zijn medewerkers van gemeenten en provincies die als het ware de liaison zijn tussen Regio Zwolle en haar of zijn eigen organisatie. Ze brengen de samenwerking van Regio Zwolle ter sprake in de organisatie en stimuleren de samenwerking waar kan.
Rollen en taken Signaleren van lokale ontwikkelingen die relevant zijn voor de regio.

Accounts

Regio Zwolle Bureau

Algemeen mailadres: regiozwolle@zwolle.nl